Пребарување

Анкета

[22.01.2013]Електронско плаќање на таксени марки

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО
Користење на делот од iKnow системот за работа со
таксени марки

Постојат два начини за електронска наплата на таксена марка – од мобилен
телефон (со праќање на СМС порака или преку користење на апликација за
паметни телефони) или со користење на веб интерфејсот на електронскиот
наплатен систем eНАПСИС.

Плаќање од мобилен телефон
Студентот кој сака да плати таксена марка преку својот мобилен телефон,
потребно е да испрати СМС порака на бројот 144 166. Пораката има строго
дефинирани формат и содржина и тоа ТМ <име><презиме><сума>.
Доколку испратената порака не го задоволува предефинираниот формат, истата
нема да се обработи и наплатата нема да биде реализирана. Доколку уплатата
била успешна, студентот добива СМС порака во која ќе биде приложен и
трансакцискиот број. Овој трансакциски број студентот треба да го сочува и да
го внесе во iKnow системот како што ќе биде објаснето понатаму во упатството.
Алтернатива на мануелното праќање на предефинирана порака е користењето
на развиената апликација Таксена Марка за паметни телефони, моментално
достапна за iOS и Андроид.

Плаќање преку веб порталот еНАПСИС
Постои можност наплатата да се изврши и со пополнување на едноставна веб
форма достапна на линкот http://www.e-plakanje.gov.mk/, при што износот
повторно се наплаќа преку мобилниот оператор на студентот. На самиот линк
студентите можат да најдат видео упатства за реализација на плаќањето.
Користење на уплатените таксени марки во iKnow системот

1. Користење на таксените марки за запишувње на семестри

Во табот Запишани семестри од менито на студентот има табеларен преглед на
претходно запишаните семестри (кај бруцошите нема претходно запишани
семестри). Во табелата се прикажани информациите за запишаните семестри
(семестар, насока, квота, сума, таксени марки, потписи, статус и дали е заверен).

При запишување на нов семестар, откако ќе се изберат соодветните параметри,
на копчето „Внеси“ се запишува следиот семестар и тој се појавува во табелата
на запишани семестри. Со клик на износот (иницијално 0,00) во полето
„Таксени“, во редот за тој семестар, се отвора прозорче во кое може да се
внесуваат трансакциските броеви добиени со повратниот СМС при
електронската уплата на таксени марки за уписот на тој семестар. Процедурата
може да се повтори, т.е. може да се внесат повеќе таксени марки за иста
намена (пр. 2 х 50 ден. наместо 100 ден).

Трансакциските броеви не се валидираат веднаш и сумата извесно време ќе
остане 0,00, се додека не помине валидација - кога внесува студент, процесот за
валидација се повторува на секој час.
Подоцна, откако iKnow системот ќе се синхронизира со системот за електронска
наплата на таксени марки, внесените таксени марки ќе бидат валидирани и
поништени, а сумата ќе биде ажурирана, доколку трансакциските кодови се
точни.

Доколку биле внесени погрешни трансакциски броеви, после синхронизацијата
системот информира за настанатата грешка со порака на оваа страна, односно
сумата во полето „Таксени“ е обоена во црвено.

2. Користење на таксените марки за пријавување на испити

Во табот Пријави студентот врши електронско пријавување на испити за некои
од запишаните предмети во актуелно отворената сесија. Студентите можат да
пријавуваат испити во точно определен период, дефиниран од факултетскиот
администратор во полињата Пријави од и Пријави до за актуелната сесија.
Во табела се прикажуваат сите предмети кои студентот ги слушал и може да ги
пријави. Предметите кои студентот сака да ги пријави во актуелната сесија ги
означува во полето „Пријави“ и од паѓачкото мени со понудени професори во
полето „Наставник“ го избира оној кај кој го слушал предметот. Со кликање на
копчето „Пријави” одбраните предмети се пријавуваат за полагање во
актуелната сесија.
Подолу, во друга табела, се прикажуваат сите пријавени предмети за сесијата.
Во првата колона е означен серискиот број кој задолжително се впишува на
хартиената пријава која физички треба да се достави до Студентската служба.
Во колоната „Таксени“, со кликање на одреден предмет се пријавуваат
таксените марки уплатени за пријавување на испитот. Процедурата за
внесување на трансакциските броеви, како и процесот на валидација на истите
се идентични како оние за запишување на семестар

Последна промена ( 22.01.2013 )
 
[18.01.2013]Упатство за заверување семестар преку iknow

У П А Т С Т В О
ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ПРВА ГОДИНА (ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)
ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР ПРЕКУ IKNOW СИСТЕМОТ

во периодот од 30 и 31.1.2012 година должни сте да се најавите на страницата на iknow системот и да го заверите зимскиот семестар како и да го запишете летниот семестар со избраните премети во учебната 2012/2013 година во вашето електронско досие и тоа на следнот начин:
• линк за најавување: http://www.iknow.ukim.edu.mk
• најавување:
најавувањето на системот се прави со внесување е-маил и лозинката на студентот.
• запишување на семестар:
во полето “запишани семестри“ на почетната страница, од листата на понудени семестри го избирате тековниот семестар (зимски-2012/2013 година), а со копчето “внеси“ го запишувате семестарот.
• запишување предмети:
во полето “предмети“ во горниот дел од менито е избран семестарот за кој ќе избирате предмети, од листата на задолжителни предмети од левата страна треба да ги изберете сите задолжителни предмети кои на вашата насока се слушаат во првиот семестар.
потоа се бира изборен предмет од понудените кои се слушаат во зимскиот семестар во учебната 2012/2013 година, предметите кои ги запишувате ги префрлате од левата во десната листа со помош на копчињата за лево/десно меѓу
листите, откако сите избрани предмети ќе се префрлат во десните листи, најдолу десно на формата со копчето “запиши“ сите избрани предмети ќе се запишат и ќе се појават во табелата “запишани предмети“ во горниот дел на формата.
откако со копчето “запиши“ ќе ги запишете предметите, завршува електронскиот дел од запишувањето.
доколку имате било какви проблеми при логирањето и запишувањето, потребно е да се обратите во студентската служба или кај администраторот во компјутерскиот центар.


 
[11.01.2013]Распоред на испити за трет циклус студии

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

ПРОФЕСОР

ДАТА

ЧАС

1

Научноистражувачка етика

Проф. д-р Кирил Темков

15.02.2013

16.00

2

Општа методологија на научното истражување

проф. д-р Виолета Панзова предавална 8

16.02.2013

12.00

3

Планирање на научното истражување

проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска

19.02.2013

17.00

4

Создавање на научно дело

проф. д-р Виолета Панзова

16.02.2013

10.00