Пребарување

Календар на активности за 2014 година

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ И НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ВО 2014 ГОДИНА

1 јануари, Нова Година, неработен ден
2 и 3 јануари се одработуваат на 18 и 25 јануари
6 јануари, Бадник ден пред Божиќ, неработен ден за православните верници
7 јануари, Прв ден Божиќ, неработен ден
13 јануари до 1 февруари, Прва испитна сесија
19 јануари, Водици, неработен ден

3 февруари, Почеток на наставата во летниот семестар
10 февруари до 13 февруари, заверка на зимски и запишување на летен семестар

18 април, Велики Петок, неработен ден за православните верници
21 април, Втор ден на Велигден, неработен ден

1 мај, Ден на трудот, неработен ден
2 мај, слободен ден, се одработува на 10 мај
5 до 7 мај, Пријавување за втора испитна сесија
15 мај, Завршува наставата во летниот семестар
23 мај, Промоција на магистри и дипломирани студенти во период април 2013 - март 2014
24 мај, Св. Кирил и Методиј, неработен ден
29 мај до 21 јуни, Втора испитна сесија

6 јуни, петок пред Духовден, неработен ден за православните верници
23 до 25 јуни, Пријавување за трета испитна сесија

15 јули до 15 август, Период за колективен годишен одмор
28 јули, прв ден Рамазан Бајрам, неработен ден

2 август, Ден на Републиката, неработен ден
18 август до 13 септември, Трета испитна сесија
28 август, Голема Богородица, неработен ден за православните верници
29 август, слободен ден, се зема ден од одмор (или се одработува на 9 август)

8 септември, Ден на независноста, неработен ден
15 септември свечен почеток на наставата
22 до 24 септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар

4 октомври, Курбан Бајрам, неработен ден за муслиманските верници
6 октомври, Ден на Градежниот факултет, свечено одбележување на денот
11 октомври, Ден на народно востание, неработен ден
23 октомври, Ден на Македонската Револуционерна Борба, неработен ден
24 октомври, слободен ден
8 декември, Св. Климент Охридски, неработен ден
22 и 23 декември, Пријавување за прва испитна сесија

31 декември, Завршува наставата во зимскиот семестар

Последна промена ( 16.10.2014 )
 
[02.3.2011] Ценовник за обрзовни услуги

ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
1 за студенти во државна квота 100€
2 за студенти кофинансирање запишани заклучно со 2009/10 година 150€
3 за студенти кофинансирање запишани од 2010/11 година 200€

ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
1 за студиски програми по градежништво 500€
2 за студиски програми по геодезија 400€
3 за студиски програми по геотехника 400€

ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ПО ЕКТС
1 цена на 1 кредит на студии во државна квота 3,33€
2 цена на 1 кредит на студии со кофинансирање заклучно со 2009/10 5€
3 цена на 1 кредит на студии кофинансирање од 2010/11 6,66€
4 презапишување на предмет (по втор и повеќе пати) 10€
5 упис или заверка на семестар по рокот 10€
6 издавање уверенија за положени испити 10€
7 издавање потврда за редовност (во три примероци) 5€
8 материјални трошоци за образовен процес (еднаш годишно) 10€
9 издавање дупликат индекс или продолжување на индекс 30€
10 испишување од факултет 20€
11 издавање дупликат на исписница 20€
12 повторно запишување на испишан студент 10€
13 осигурување на студентот (еднаш годишно) 2€
14 пријавување на испит по рокот 5€
15 промена на студиска програма 50€
16 промена на насока во рамки на студиска програма 20€
17 префрлување од друг сроден факултет 100€
18 префрлување од друг универзитет 100€
19 запишување на предмет од друг универзитет 18€
20 проверка/признавање на претходно положени испити или знаење за признавање на кредити 20€
21 издавање на диплома и уверение 50€
22 издавење на дупликат на диплома 60€
23 промена на тема на дипломска работа 10€
24 преглед на дипломска работа + извод од досие 10€
25 издавање наставни планови и програми 20€
26 издавање наставни планови и програми по предмет 4€
27 издавање на документи за мобилност 30€
28 издавање на посебно уверение за положен странски јазик 5€
29 уплата за испит по трет и повеќе пати 5€
30 уплата за комисиски испит 15€
31 преполагање на испит 10€
32 студентски парламент (еднаш годишно) ххх
33 студентски информатор (еднаш годишно) 10€
34 студентски првобранител (еднаш годишно) ххх
35 надомест за солидарна одговорност (еднаш годишно) 5€
36 надомест на штети ххх
37 лабораториски вежби (еднаш годишно) 10€
38 теренска настава (еднаш годишно) 20€
39 електронски картички / регистри 10-20€
40 информат.и културно-спортски активности (еднаш годишно) 12€
41 префрлување од стара на нова студиска програма 50€
42 административен упис на семестар (преодно решение) 10€
43 административна заверка на семестар (преодно решение) 5€

ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ВОН ЕКТС
1 полагање на испити по втор и повеќе пати ххх
2 запишување на апсолвенти по втор и повеќе пати 75€

• Износите се уплатуваат на жиро сметка;
• Износите изразени во Евра се плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
1000000000 630 95 трансакциска сметка
1600104219 788 15 сметка на буџетски корисник

ПРИХОДНА ПРОГРАМА ЦЕЛ НА ДОЗНАКА
ШИФРА
-723011 41 за уверение за дипломирани / магистрирани
-723012 41 партиципација
-723013 41 полагање испити повеЌе од три пати
-723019 41 за потврди, материјални трошоци, тековни уверенија, казни и др.


ДЕКАН,

итк Проф. д-р Петар Цветановски

Последна промена ( 02.03.2011 )
 
[21.1.2011]Промена на условеност на предмети

Промена на условеност на предметите на студиската програма градежништво - Превземи

Промена на условеност на предметите на студиската програма геотехника - Превземи

 
[21.1.2011]Одлука за запишување во повисок семестар

Врз основа на член 246 став 2 од Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, член 26 од Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии ( Универзитетски гласник бр. 141/2009) и член 40 став 1 алинеја 33 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Градежниот факултет (Универзитетски гласник бр.111 од 30.03.2009) и Наставно-научниот совет на Градежниот факултет во Скопје, на својата 366 седница одржана на 16.09.2010 година ја донесе следната

 

О Д Л У К А
за измена на условите за запишување во повисок семестар
на студентите од прв циклус на студии
на студиските програми на Градежниот факултет

 

Член 1

Услов за запишување, односно следење на настава, на предметна програма од повисок семестар е остварено право за полагање на завршен испит на предметните програми од понизок семестар кои во студиската програма се наведени како услов за следење на настава за предметната програма од повисокиот семестар.
 

Член 2

Студентот кој предметната програма од повисокиот семестар ја запишал според одредбата од член 1 на оваа Одлука и се стекнал со право за полагање на завршен испит, должен е примарно да ги положи условните предметни програми од понискиот семестар, а потоа може да да го користи стекнатото право за полагање на предметната програма од повисокиот семестар.
 

Член 3

Доколку студентот не успее, во предвидениот рок, да ги положи условните предметни програми од понискиот семестар, односно го изгуби правото за нивно полагање, ги губи и стекнатите права за полагање на предметната програма од повисокиот семестар.
 

Член 4

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.ДЕКАН,


Проф. д-р Петар Цветановски
 

 
[17.1.2011]Плаќање на административна такса

 


Согласно измените на законот за административни такси од 1.1.2011 год.административните такси во вид на вредносници (таксени марки) се укинуваат, а износот на административната такса се плаќа на уплатница образец ПП50. Уплатницата треба да биде пополнета како на примерот подолу.

Упатство за плаќање на административна такса преку iKnow и еНАПСИС(за студенти кои не се во iKnow системот).

Упатство за плаќање на административна такса преку СМС порака.


Последна промена ( 15.12.2015 )
> > >
 
<< Почеток < Претходна 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Следна > Крај >>

Резултати 253 - 261 од 261
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија