Пребарување

СООПШТЕНИЕ
 СООПШТЕНИЕ

 

            Дополнителното тестирање за потпис по предметот Математика I (4+4) ќе се одржи на ден 2.2.2017 со почеток во 12 часот. Студентите ќе решаваат тест кои ќе содржи задачи од Домашна работа 1 и Домашна работа 2 од соодветната група согласно распределбата од забелешките во домашните задачи.

 

Забелешка: Тестот ги опфаќа сите задачи од соодветните групи, а не по избор на студентот.

 

26.1.2017 Скопје                                                                                           Катедра по математика

 
Учебна 2016/2017 година

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО 2016/2017 за прв и втор циклус на студии

 


Се известуваат студентите на Градежниот факултет во Скопје од сите студиски програми на прв циклус на студии, дека заверката на ЗИМСКИ семестар и запишувањето на ЛЕТЕН семестар во учебната 2016/17 година се врши од 1 до 5.2.2017 на iknow системот, и од 6.2.2017 до 9.2.2017 од 10,30 до 14,00 часот на шалтерите на СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА и тоа по следниот распоред:

На 6. февруари – втор семестар за градежништво и геодезија
На 7. февруари – четврти семестар за градежништво и геодезија
На 8. февруари – шести семестар за градежништво и геодезија
На 9. февруари – осми семестар за градежништво и втор, четврти и шести семестар за геотехника

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Индекс со потписи од предметните професори (за неземен потпис, предметот се смета за незаверен, и студентот треба да го преслушува во следниот зимски семестар);
► Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од зимскиот семестар);
► Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од летниот семестар);
Интерен формулар за запишување на семестарот од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар (се презема од www.gf.ukim.edu.mk или од копирницата на Факултетот; линк до страната
Уплатена административна такса од 100 ден (TM Ime Prezime 100 на тел.број: 144 166, внесена во iknow системот, при запишување на семестарот);

Уплатена партиципација:

Студентите на Градежниот факултет плаќаат партиципација според бројот на запишани кредити во семестарот.
Паричниот износ на еден кредит изнесува 1/30 од цената за семестралната партиципација, односно од цената за кофинансирање.

државна квота – партиципација: 6.200 ден.
1 кредит
= 3,33€ = 205 денари
студии со кофинансирање заклучно со 2009/2010 година: 9.300 ден.
1 кредит
= 5€ = 320 денари
студии со кофинансирање од 2010/2011 година: 12.400 ден.
1 кредит
=6,66€ = 410 денари

Уплатенa казна за презапишување на предмет (по втор и повеќе пати) за студенти во државна квота и во квота со кофинансирање од 620 ден. од предмет;

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ - Градежен факултет - Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација

Според член 323 од Статутот на УКИМ, студент од државна квота преминува во квота со кофинансирање во случаj ако:

- запишува предмет по трет пат; и

- не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на нареден соодветен семестар (зимски/летен).

►Студентите кои изработуваат дипломска работа и ќе ја бранат до 28 февруари 2017 г. не запишуваат семестар, но потребно е да донесат образец за заверка на зимскиот семестар 2016/17 г.

►Студентите кои нема да одбранат дипломска до овој датум, треба да го запишат семестарот само со кредитите од дипломската и обрасци за запишување/заверување на семестар.

Наставата почнува на 13.2.2017 година според распоредот на часови истакнат на web страната на ГФ.

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО 2016/2017


Се известуваат студентите на Градежниот факултет во Скопје од сите студиски програми, на втор циклус на студии, дека заверката на ЗИМСКИ семестар и запишувањето на ЛЕТЕН семестар во учебната 2016/17 година се врши од 1 до 5.2.2017 на iknow системот, и од 9.2.2017 до 11.2.2017 од 11,00 до 13,00 часот на шалтерите на СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА.


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Индекс со потписи од предметните професори (за неземен потпис, предметот се смета за незаверен, и студентот треба да го преслушува во следниот зимски семестар);
► Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од зимскиот семестар);
► Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од летниот семестар);
Уплатена административна такса од 100 ден (TM Ime Prezime 100 на тел.број: 144 166, внесена во iknow системот, при запишување на семестарот);

Уплатена семестрална партиципација, соодветно на насоката, 24 600 денари / 32 000 денари.


УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ - Градежен факултет - Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација

Студентите кои не ги исполниле своите обврски (заклучно со 7.2.2017 година), односно не ги положиле предметите од летниот семестар 2015/2016, во овој семестар ги презапишуваат. Секој презапишан (или заменет) предмет се наплаќа 100 евра во денарска противвредост за сп градежништво (за партиципација од 500€), односно 80 евра од предмет за сп градежништво, геодезија, геотехника и менаџмент со недвижности (за партиципација од 400€).

Студентите кои ги положиле сите испити имаат обврска до магистрирањето да го запишуваат секој семестар со административна уплата од 15 евра во денарска противвредност.

Студентите кои ги положиле испитите според Наставната програма за втор циклус на студии пред да поднесат пријава за магистерска работа, од студентската служба задолжително подигнуваат извод за положени испити со уплата од 10€ во денарска противвредност според тековниот курс на Народната банка на РМ на жиро сметка на Градежен факултет 1000000000 630 95, сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходно конто 723019 програма 41.

Наставата почнува на 13.2.2017 година според распоредот на часови истакнат на web страната на ГФ.

Последна промена ( 18.01.2017 )
 
Одбрана на магистерска

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

                                  Соопштение

На ден 20.01.2017. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје , Никола Лазаров дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

 

,,Методологија за проценка на геотехнички анализи на деформации на долен строј кај железници

Последна промена ( 18.01.2017 )
 
СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС С

ИЗВАДОК ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на факултетите и институтите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен во весникот Нова Македонија и на интернет-страницата на УКИМ на 26.8.2016 година, во вториот уписен рок во учебната 2016/2017 година, се предвидува запишување на следниов број кандидати на Градежниот факултет во Скопје:

градежништво

22

- конструктивна насока

10

- насока за патишта и железници

6

- хидротехничка насока

6

Право на конкурирање за запишување на Градежниот факултет имаат кандидати, кои во претходно завршеното високо образование се стекнале со најмалку 240 ЕКТС-кредити.

Документи за пријавување:

Чекор 1:

регистрирање на www.upisi.ukim.mk и кандидатот да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Чекор 2:

фактичко поднесување на испечатената електронска пријава во Архивата на факултетот со пропратни документи:

§ пријавен лист за запишување (oд скриптара)

§ копија од диплома и/или уверение за завршен прв циклус студии со мин. 240 ектс или 7/1 степен на студии

§ куса биографија (CV)

§ копија од потврда за активно познавање странски јазик

§ препораки од наставни или научни работници (опционо)

§ список на стручни или научни трудови и примерок од нив (опционо)

§ оригинални извод од матична книга на родени и и уверение за државјанство.

Втор уписен рок - 2016/2017

Пријавување на кандидатите

(електронски и во Архивата на факултетот)

9-20 јануари 2017 до 14 часот

Запишување на кандидатите

(на шалтерите на студентска служба)

26 и 27 јануари 2017 од 11-13 часот


ЛИНК ДО КОМПЛЕТНИОТ КОНКУРС:

СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
Последна промена ( 14.01.2017 )
> > >
 
Испит по Англиски јазик
 Испитот по Англиски јазик 1 и 2, предвиден на 03.02.2017 во 13ч., ќе се одржи истиот ден но со почеток во 17ч.
 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 73 - 81 од 265
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија