Ценовник за образовни услуги

 

ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ:

1. ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА 100 €
2. ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ, ЗАКЛУЧНО СО 2009/10 150 €
3. ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ ОД 2010/11 200€

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ:

1. ЗА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ПО ГРАДЕЖНИШТВО (со завршени додипломски студии со 240 ектс или 7/1 степен) 500 €
2. ЗА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ПО ГЕОДЕЗИЈА 400 €
3. ЗА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ПО ГЕОТЕХНИКА 400 €
4. ЗА СТУДИСКА ПРОГРАМА МЕНАЏМЕНТ СО НЕДВИЖНОСТИ 400 €

 

ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ПО ЕКТС:

1. ЦЕНА НА 1 КРЕДИТ НА СТУДИИ ВО ДРЖАВНА КВОТА 3,33 €
2. ЦЕНА НА 1 КРЕДИТ НА СТУДИИ СО КОФИНАСИРАЊЕ ЗАКЛУЧНО СО 2009/10 5 €
3. ЦЕНА НА 1 КРЕДИТ НА СТУДИИ СО КОФИНАСИРАЊЕ ОД 2010/11 6,66 €
4. ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТ (ПО ВТОР И ПОВЕЌЕ ПАТИ) 10 €
5. УПИС ИЛИ ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР ПО РОКОТ 10 €
6. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЈА ЗА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ 10 €
7. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА РЕДОВНОСТ (ТРИ ПРИМЕРОЦИ) 5 €
8. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ЗА ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС (ГОДИШНО) 10 €
9. ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ИНДЕКС ИЛИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ ИНДЕКС 30 €
10. ИСПИШУВАЊЕ ОД ФАКУЛТЕТ 20 €
11. ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ИСПИСНИЦА 20 €
12. ПОВТОРНО ЗАПИШУВАЊЕ НА ИСПИШАН СТУДЕНТ 10 €
13. ОСИГУРУВАЊЕ НА СТУДЕНТ (ЕДНАШ ГОДИШНО) 2 €
14. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТ ПО РОКОТ 5 €
15. ПРОМЕНА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА 50 €
16. ПРОМЕНА НА НАСОКА ВО РАМКИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА 20 €
17. ПРЕФРЛУВАЊЕ ОД ДРУГ СРОДЕН ФАКУЛТЕТ 100 €
18. ПРЕФРЛУВАЊЕ ОД ЕДЕН НА ДРУГ УНИВЕРЗИТЕТ 100 €
19. ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТ ОД ДРУГ ФАКУЛТЕТ/УНИВЕРЗИТЕТ 18 €
20. ПРОВЕРКА/ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРЕТХОДНО ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ ИЛИ ЗНАЕЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРЕДИТИ 20 €
21. ИЗДАВАЊЕ НА ДИПЛОМА,УВЕРЕНИЕ И ДОДАТОК НА ДИПЛОМА 60 €
22. ИЗДАВАЊЕ НА ДУПЛИКАТ ДИПЛОМА 100 €
23. ПРОМЕНА НА ТЕМА НА ДИМПЛОМСКА РАБОТА 10 €
24. ПРЕГЛЕД НА ДИПЛОМСКА РАБОТА + ИЗВОД ОД ДОСИЕ 10 €
25. ИЗДАВАЊЕ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 20 €
26. ИЗДАВАЊЕ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПО ПРЕДМЕТ 4 €
27. ИЗДАВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ 30 €
28. ИЗДАВАЊЕ НА ПОСЕБНО УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН СТРАНСКИ ЈАЗИК 5 €
29. ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМА ПРЕД ПРОМОЦИЈА ПО ИТНА ПОСТАПКА ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 100 €
30. ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМА ПРЕД ПРОМОЦИЈА ПО ИТНА ПОСТАПКА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 165 €
31. ИЗДАВАЊЕ САМО НА ДОДАТОК НА ДИПЛОМА 20 €
32. УПЛАТА ЗА КОМИСИСКИ ИСПИТ 15 €
33. ПРЕПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ 10 €
34. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (ЕДНАШ ГОДИШНО) XX €
35. СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТОР (ЕДНАШ ГОДИШНО) XX €
36. СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ (ЕДНАШ ГОДИШНО) XX €
37. НАДОМЕСТ ЗА СОЛИДАРНА ОДГОВОРНОСТ (ЕДНАШ ГОДИШНО) 5 €
38. НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ x x x
39. ЛАБОРАТОРИСКИ ВЕЖБИ (ЕДНАШ ГОДИШНО) 10 €
40. ТЕРЕНСКА НАСТАВА (ЕДНАШ ГОДИШНО) 20 €
41. ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТИЧКИ / РЕГИСТРИ 10-20 €
42. ИНФОРМАТИЧКИ И КУЛТУРНО-СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ (ЕДНАШ ГОДИШНО) 12 €
43. ПРЕФРЛУВАЊЕ ОД СТАРА НА НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА 50 €
44. АДМИНИСТРАТИВЕН УПИС НА СЕМЕСТАР (ПРЕОДНО РЕШЕНИЕ) 10 €
45. АДМИНИСТРАТИВНА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР (ПРЕОДНО РЕШЕНИЕ) 5 €

 

ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ВОН ЕКТС:

1. ЗАПИШУВАЊЕ АПСОЛВЕНТИ ПО ВТОР И ПОВЕЌЕ ПАТИ 75 €
  • Износите се уплатуваат на жиро сметка

  • Износите изразени во Евра се плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
1000000000 630 95
трансациска сметка
1600104219-788-15 сметка на буџетски корисник

приходна шифра програма цел на дознака
723011 41 за уверение за дипломирани/магистрирани
723012 41 за партиципација
723013 41 за полагање на испити повеќе од три пати
723019 41 за потврди, материјални трошоци, тековни уверенија, казни и др.

 

ЗАБЕЛЕШКА: Студентот задожително да го впише бројот на индекс на уплатницата.

Ценовникот стапува во сила од 19.4.2007 година.

 

Последна промена ( 30.03.2015 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

AEGEE


 

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија