Правилник

Врз основа на чл. 9 ст. 3 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр.35/2008; 103/2008), и чл.3 ст. 2 од статутот на Универзитетот “Св. Кирил Методиј” во Скопје, Наставно-научниот совет на Градежниот Факултет на 349 седница одржана на 24.12.2008 година, го донесе следниов:

П Р А В И Л Н И К

за внатрешната организација и работа на

 Градежниот факултет во Скопје во состав на

 Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје

 

 (целосен текст на правилникот)

 

Последна промена ( 04.02.2009 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија