Завршени научно-истражувачки проекти

1. Примена на UTM проекцијата и геодетскиот систем WGS 84, како основни НАТО стандарди, во картографското производство на Република Македонија
Главен истражувач: проф. Ристо Рибаровски

 

2. Геотехничко-еколошки аспект на проектирање на конструкции со геосинтетици
Главен истражувач: доц.д-р Љупчо Димитриевски

 

3. Нумеричка анализа на комплексни конструкции
Главен истражувач: проф.д-р Апостол Поцевски

 

4. Интеракција на инфраструктурните системи во имплементацијата на просторниот план на Република Македонија

Главен истражувач: доц. д-р Валентина Ж. Панчовска

 

5. Аналитичко и експериментално истражување на челични покривни конструкции со големи распони-висечки конструкции од крути профили
Главен истражувач: проф. м-р Симеон Танев

 

6. Класични мрежи и кабловски решетки на еластични потпори
Главен истражувач: проф. д-р Љупчо Лазаров

 

7. Модели за проценување на економската оправданост на изградба на патишта
Главен истражувач: проф. д-р Радојка Дончева

 

8. Влијание на квазиперманентните товари врз однесувањето на парцијално преднапрегнатите елементи во тек на време
Главен истражувач: проф. д-р Санде Атанасовски

 

9. Системите за наводнување како објект за автоматизирано и оптимално управување
Главен истражувач: проф. д-р Звонимир Вуќелиќ

 

10. Армирана земја - од институција на древните народи до респективен градежен материјал до крајот на дваесеттиот век од главните
Главен истражувач: проф. д-р Васил Витанов и проф. д-р Спасен Ѓорѓевски

 

11. Конструктивни системи од високоградба со олеснети безгредови меѓукатни плочи
Главен истражувач: проф. м-р Станислав Миловановиќ

 

12. Нумеричка анализа на комплексни инженерски конструкции 1.07.1994 - 30.06.1997 год. и од 1.10.1997 - 30.09.2000 год
Главен истражувач: проф. д-р Апостол Поцевски

 

13. Модели за нелинеарна анализа на повредливоста на армирано бетонски конструкции од високоградбата во сеизмички подрачја 1.01.1994 - 31.12.1996 год
Главен истражувач: проф. д-р Владимир Симонче

 

14. Анализа на отпорноста на челичните конструкции на пожар и високи температури 1.01.1994 - 31.12.1996 год
Главен истражувач: проф. д-р Тихомир Николовски

 

15. ГПС и Сател-СПОТ платформите во ф-ја на формирање на базната структура на ГИС 1.01.1995-31.12.1997 год
Главен истражувач: проф. д-р Ѓорѓи Кокаланов

 

16. Избор на најпогодна картографска проекција за претставување на територијата на Република Македонија 1.01.1995-31.12.1997 год
Главен истражувач: проф. д-р Ристо Рибаровски

 

17. Одредување влијание на долготрајни дејства на товарите врз граничните состојби на армиранобетонски и преднапрегнати елементи и конструкции во согласност со европската регулатива 1.01.1995-31.12.1997 год
Главен истражувач: проф. д-р Санде Атанасовски

 

18. Геометриска нелинеарна анализа на претходно затегнати просторни кабловски покривни конструкции 1.01.1996-31.12.1998 год
Главен истражувач: проф. д-р Љупчо Лазаров

 

19. Современа регулатива за квалитет во проектен менаџмент и нејзината примена во Република Македонија 1.10.1996-31.12.1998 год
Главен истражувач: проф. д-р Дамјан Жерновски

 

20. Анализа на осетливоста на армирано бетонските, преднапрегнатите и спрегнатите конструктивни елементи на високи температури и пожар 1.01.1996-31.12.1998 год
Главен истражувач: проф. м-р Марко Гугуловски

 

21. Анализа на однесувањето на меки врски греда-столб во челичните рамки од аспект на поевтина и побрза градба на објекти во високоградба 1.07.1997-30.06.2000 год
Главен истражувач: проф. д-р Тихомир Николовски

 

22. Теориски и експериментални модели на тродимензионална нелинеарна анализа на интеракција на темелна конструкција и темелна подлога 1.07.2997-30.06.2000 год
Главен истражувач: проф. д-р Васил Витанов

 

23. Контрола на состојбите и оптимално управување со водоснабдителните системи 1.07.1997-30.06.2000 год
Главен истражувач: проф. д-р Живко Вељановски

 

24. Капацитет на гранична носивост на бетонски лачни брани и стабилност на карпестата основа 1.07.1997-30.06.2000 год
Главен истражувач: проф. д-р Владимир Симонче

 

25. Нелинеарна рамнинска и просторна статичка анализа на камено- земјани брани 1.10.1999-30.09.2002 год
Главен истражувач: проф. д-р Љубомир Танчев

 

26. Експериментални и аналитички истражувања како основа за изработка национален документ (НАД) за примена на еврокод 5. 1.07.1999-30.06.2002 год
Главен истражувач: проф. д-р Кирил Граматиков

 

27. Материјална и геометрска нелинеарност на челични греди - столбови со Х попречен пресек. 1.10.1999-30.09.2002 год
Главен истражувач: проф. д-р Атанас Филиповски

 

28. Однесување на армирано бетонски столбови при непропорционална варијација на акцијална и попречна сила 1.10.1999-30.09.2002 год
Главен истражувач: проф. д-р Љупчо Лазаров

 

29. Хидродинамички модел (3Д) како основа за заштита на акваторијалните екосистеми 1.10.1999-30.09.2002
Главен истражувач: проф. д-р Цветанка Поповска

 

30. Развој на интегриран иформационен систем за планирање и користење на водостопански системи со акумулации 1.10.1999-30.09.2002 год
Главен истражувач: доц. д-р Љупчо Петковски

 

31. Билатерален проект: “Задоволување на зголемените потреби од вода за наводнување како резултат на климатските промени”

главен истражувач проф. д-р Катерина Доневска, Градежен Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, партнер институција од Словенија – Факултет за Биотехнолошки науки, Универзитет на Љубљана

 

32. COST (European COoperation in the Field of Scientific and Technical Research Activities) проект: “Однесување на врските кај панелите од дрво под различни протоколи на товарење”, во рамките на проектот COST E-29 и COST-49

главен истражувач проф. д-р Кирил Граматиков, Градежен Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје.

 

33. COST (European COoperation in the Field of Scientific and Technical Research Activities) проект: “Промени во однесувањето за постигнување на поодржлив транспортен систем”, во рамките на проектот COST 355

главен истражувач проф. д-р Дарко Мославац, Градежен Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

 

34. FP6 Програма - Научна рамковна програма на Европската Унија: PROHITECH – Earthquake PROtection of HIstorical Buildings by Reversible Mixed TECHnologies

Координатор: Prof. Federico M. Mazzolani, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Во овој проект учествуваат 15 партнери од различни земји, (www.prohitech.com), а координатор за Македонија е Проф. д-р Кирил Граматиков, Градежен Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје. Кооперант на проектот: Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС), Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје.

Последна промена ( 17.05.2008 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија