Трет циклус на студии

Структурата на студиската програма предвидува изборни предметни програми за едукација класифицирани во две групи, А и Б. Првата група (А) се предметни програми за едукација од пошироката област на истражувањето. Втората група предметни програми за едукација (Б) поделена е во четири подпрограми на потесни области (дисциплини) на истражување:

  • Конструкции

  • Геотехника

  • Хидротехника

  • Сообраќајна инфраструктура

Еден предмет од пошироката област на истражувањето може да биде избран од студиските програми на другите единици на Универзитетот, или на некој од државните универзитети во Р.Македонија.
Еден предмет од потесната област на истражувањето може да биде избран од студиските програми на другите единици на Универзитетот, или на некој од државните универзитети во Р.Македонија.


Информации за студенти и ментори.


Елаборат на студиска програма

Трошоци за студирање на трет циклус

Академски календар


Семинари и конференции

1. Водич низ докторските студии

2. П Р А В И Л Н И К за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (пречистен текст)

3. ПРАВИЛНИК за утврдување на износот на трошоците за студирање на третиот циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и нивна распределба

4. Автентично толкување на членовите 14 и 15 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

5. ПРАВИЛНИК за утврдување на износот на трошоците за студирање на третиот циклус на студии-докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

6. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност

7. ИЗВЕШТАЈ за работата на Школата за докторски студии и за реализацијата на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2011/2012 година

 

За подетални информации околу докторските студии, информирајте се на веб страната www.ukim.edu.mk

Градежниот факултет-Скопје е седиште на структуираната програма за докторски студии SEEFORM, финансирана од страна на DAAD (Deutcher Akademischer Austausch Dienst) во рамките на "Пактот за стабилност за југоисточна Европа". SEEFORM е проект во рамките на мрежата за едукација и истражување DYNET.

 

 

 

Последна промена ( 20.01.2015 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија