Пребарување

Анкета

Како да поништам оценка/преполагам испит?

Студентот треба во рок од 24 часа да поднесе писмен приговор до Деканатот ако не е задоволен од завршното оценување или смета дека испитот не е спроведен во согласност со Законот за високото образование. Наставникот ќе ја преиспита оценката и ќе закаже термин за повторен испит. Ако наставникот не сака да ја преиспита оценката, студентот го полага испитот пред тричлена комисија во наредните 24 часа или наредниот работен ден.

Доколку студентот е задоволен од оценувањето, но смета дека може и сака да научи за повисока оцена, доставува писмено барање до Деканатот на ГФ да му се овозможи да го преполага испитот. Ова барање треба да биде поднесено во период од најмногу 4 месеци од денот на првото полагање.

Последна промена ( 23.02.2011 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија