Лаборатории

Заради што поквалитетно и понагледно извршување на наставнообразовниот процес, научноистражувачката и апликативната работа, во рамките на одделни катедри има повеќе добро опремени лаборатории. Да ги споменеме лабораториите за геотехника, за бетонски конструкции, за челик, за хидротехника, за патишта и железници, а во најново време, односно од крајот на 2011 година и почетокот на 2012 година и лабораториите за санитарна хидротехника и лабораторијата за енергетска ефикасност.


р б.
ЛАБОРАТОРИИ
површина
(m2)
Опрема
1
70
24 компјутери
2
150
Мерни системи и помошна опрема за испитување на почви и карпи со најсовремени системи за аквизиција на податоци добиени во лабораториски услови
3
75
Мерни системи и помошна опрема за мерење на терен со најсовремени системи за аквизиција на податоци добиени во теренски услови
4
Лабораторија по бетонски и челични конструкции
300
Мерни системи и помошна опрема за мерење на конструкции со најсовремени системи за аквизиција на податоци добиени во лабораторија и на терен
5
60
Мерни системи и помошна опрема за мерење на асфалтни и битуменски материјали со современи системи за аквизиција на податоци добиени во лабораторија и на терен
6
150
Мерни системи и помошна опрема за мерење на течење во отворени и затворени системи и моделирање на хидротехнички конструкции
7
80
Мерни системи и помошна опрема за мерење на квалитет на вода за пиење и отпадни води
8
Лабораторија за енергетска ефикасност
60
Мерни системи и помошна опрема за мерење на параметри за дефинирање на термохигрометриски и акустични карактеристики на материјали и објекти

Последна промена ( 10.04.2013 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на настава



Распоред на испити



Календар на активности 2017-2018









Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија