Идни студенти
Translation not available yet!

Во тек е пријавувањето (online на www.upisi.ukim.mk) за третиот рок на прв циклус на студии на студиските програми на Градежен факултет - Скопје.

 
Бројот на слободни места е прикажан во следната табела:
Студиска програма Државна квота Кофинансирање Вонредни студенти Вкупно
Градежништво 35 59 0 94
Геодезија 1 17 0 18
Геотехника 34 15 0
49
 
Пријавувањето на кандидатите е на 15.09.2017, а запишувањето на кандидатите е на 18.09.2017 год.
 
Деканат на Градежен факултет.


Објавен е конкурс за запишување на студенти на втор циклус на УКИМ во учебната 2017-2018

Линк до конкурсот
Конечни листи за втор уписен рок 2017-2018

Градежништво - Државна квота
Градежништво - Факултетско образование
Геодезија - Државна квота
Геодезија - Приватна квота
Геотехника - Државна квота
Прелиминарни листи-втор уписен рок 2017/2018


Прелиминарни листи за втор уписен рок

Градежништво - Државна квота
Градежништво - Факултетско образование
Геодезија - Државна квота
Геодезија - Приватна квота
Геотехника - Државна квотаВо тек е пријавувањето (online на www.upisi.ukim.mk) за вториот рок на прв циклус на студии на студиските програми на Градежен факултет - Скопје.

Бројот на слободни места е прикажан во следната табела:
Студиска програма Државна квота Кофинансирање Вонредни студенти Вкупно
Градежништво
50
60
0
110
Геодезија
1
20
0
21
Геотехника
35
15
0
50
 

Пријавувањето на кандидатите е на 04.09.2017, објавувањето на прелиминарна ранг листа на 06.09.2017, објавувањето на конечна ранг листа на 11.09.2017 а запишувањето на кандидатите е на 13 и 14.09.2017 год.
 
Деканат на Градежен факултет
ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018ГОДИНА


Уписи за прв циклус


Упатство за пријавување преку iknow

Конечни листи за прв уписен рок 2017-2018

Запишувањето на примените кандидати во првиот рок е на 29.8 и 30.8.2017 год.

 

Листа на потребни документи за запишување може да најдете овде .

 

Градежништво - Државна квота
Градежништво - Специјални услови
Градежништво - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител
Геодезија - Државна квота
Геодезија - Припадници на безбедносни сили
Геодезија - Нерангирани под минимум поени
Геодезија - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител
Геотехника - Државна квота

 

Прелиминарни листи за прв уписен рок 2017-2018

Градежништво - Државна квота
Градежништво - Специјални услови
Градежништво - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител
Геодезија - Државна квота
Геодезија - Припадници на безбедносни сили
Геодезија - Нерангирани под минимум поени
Геодезија - Државна квота - Кандидат чие родителско право го врши само еден родител
Геотехника - Државна квота


Податоци за запишување на нови студенти

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА - БРУЦОШИ НА 14 септември 2017 ОД 08:30 – 09:30 часот на шалтерите на ГФ
индекс (бесплатно од факултетот)
студентска легитимација (бесплатно од факултетот)
три фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2х3)
Интерен формулар за запишување на семестарот (анкетен лист), од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар
Формулар за запишување на семестарот (од скриптара)
Пополнет статистички лист ШВ-20 (од скриптара)
Уплатена административна такса од 50 ден.
Уплатени 1.550 ден. за материјални тршоци за образовен процес, надомест за солидарна одговорност и лабораториски вежби
Уплатени 100 ден. за осигурување на редовни студенти за период 15.09.2017 – 14.09.2018 г.
Уплатени 310 ден. за потврда за редовен студент во зимски семестар 2017/2018, АКО НА СТУДЕНТОТ МУ Е ПОТРЕБНА (за здравствено осигурување, за сместување во дом и сл.);
Потврда за уплатена партиципација од 6.200 ден. за семестар за студентите во државна квота или
Потврда за уплатена партиципација од 12.400 ден. за семестар за студентите запишани со кофинасирање;
УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
Пример за уплатница
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ - Градежен факултет - Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 1000000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација
723019 41 за сите други уплати
Уплатени 750 ден. за ИКСА на УКИМ на жиро сметка 100000000063095, депонент НБРМ, с-ка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41
НАПОМЕНА: ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКО И УПЛАТИТЕ ПОТРЕБНО Е ДА БИДАТ, УРЕДНО И ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ, ДАТУМИРАНИ И ПОТПИШАНИ


По извршениот упис на прва година (потврдено со предавање на документите на шалтер во службата и заверка на индексот), во периодот 14-15 септември студентите имаат обврска
1. Да се најават на iKnow системот, и
2. да го активираат (одберат) зимскиот семестар 2017/2018 година
3. да ги активираат (одберат) предметите што им се запишани во индексот, заедно со професорот кој е одговорен за предметот

Упатството за користење на системот се наоѓа на сајтот (страната) на факултетот
http://www.gf.ukim.edu.mk/file/Nastava/IKNOW_Upatstvo%20Studenti.pdf

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Friday, 15 September 2017 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

AEGEE


 

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија