Пребарување

Анкета

Нов софтвер за електронска евиденција на студенти

Во тек е постапка за имплеменатција на софтвер за електронска евиденција на податоци на ниво на УКИМ со цел да се припреми целосна електронска евиденција за студентите, вработените, просторот и за други аспекти за успешно функционирање на Универзитетот.

 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија