Пребарување

Насока по хидротехника Испечати
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ГРАДЕЖНИШТВО
Р.Бр Предмет I II III IV V VI VII VIII Е.К
1. Математика 1 4+4               9
2. Физика 3+1               5
3. Нацртна геометрија 2+3               6
4. Информатика 2+3               6
5. Странски јазик 1 2+2               4
6. Изборен (група А)   2+2             4
7. Математика 2   4+4             9
8. Градежни конструкции   3+3             6
9. Статика   4+3             7
10. Инженерска геологија   3+1             4
  Физичко воспитување (0+2) (0+2)             0
11. Геодезија     3+3           6
12. Странски јазик 2     2+2           4
13. Јакост на материјалите     4+3           7
14. Кинематика и динамика     3+3           5
15. Нумерички методи во градежништвото     2+2           4
16. Изборен (Група А)     2+2           4
17. Механика на флуиди       3+3         7
18. Градежни материјали       3+1         5
19. Механика на почвите       3+4         7
20. Технологија на бетонот       2+2         4
21. Стати.на линиски к-ции       3+3         7
22. Бетонски конструкции         3+4       7
23. Хидраулика 1         2+2       5
24. Хидрологија         3+3       6
25. Патишта         3+2       5
26. Брани         3+3       7
27. Железници           3+2     5
28. Челични к-ции           3+2     5
29. Хидраулика 2           2+2     4
30. Фундирање           3+2     5
31. Хидројазли           3+2     5
32. Водоснабдување           4+3     6
33. Системи за одводнување             2+2   4
34. Уредување на водотеци             3+3   6
35. Канализација             3+3   6
36. Основи на хидроенергетика             3+3   6
37. Изборен (А,Б,В,Г,Д и *)             2+2   4
38. Изборен (В)             2+2   4
39. Системи за наводнување               2+2 4
40. Организација и механизација               4+2 6
41. Водостопански системи               2+2 5
42. Механика на карпи               2+1 3
43. Изборен (А,Б,В,Г,Д и *)               2+2 4
44. Изборен (В)               2+2 4
45. Дипломска работа               0+4 4
Последна промена ( 04.10.2011 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија