Пребарување

Насока по патишта и железници Испечати
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ГРАДЕЖНИШТВО
Р.Бр Предмет I II III IV V VI VII VIII Е.К
1. Математика 1 4+4               9
2. Физика 3+1               5
3. Нацртна геометрија 2+3               6
4. Информатика 2+3               6
5. Странски јазик1 2+2               4
6. Изборен (група А)   2+2             4
7. Математика 2   4+4             9
8. Градежни конструкции   3+3             6
9. Статика   4+3             7
10. Инженерска геологија   3+1             4
  Физичко воспитување (0+2) (0+2)             0
11. Геодезија     3+3           6
12. Странски јазик2     2+2           4
13. Јакост на материјалите     4+3           7
14. Кинематика и динамика     3+3           5
15. Нумерички методи во градежништвото     2+2           4
16. Изборен (Група А)     2+2           4
17. Механика на флуиди       3+3         7
18. Градежни материјали       3+1         5
19. Механика на почвите       3+4         7
20. Технологија на бетонот       2+2         4
21. Стати.на линиски к-ции       3+3         7
22. Бетонски конструкции         4+3       7
23. Водовод и канализација         3+2       5
24. Планирање и економија на сообраќај         3+2       6
25. Проектирање патишта         3+3       6
26. Железници 1         3+3       6
27. Долен строј на сообраќајници           3+3     5
28. Челични к-ции           3+2     5
29. Хидротехнички објекти           3+2     5
30. Фундирање           3+2     5
31. Патни јазли           3+2     5
32. Градски сообраќајници           3+2     5
33. Челични мостови             2+1   3
34. Горен строј на патишта             3+3   7
35. Горен строј на железници             3+3   7
36. Тунели             2+2   5
37. Изборен (А,Б,В,Г,Д и*)             2+2   4
38. Изборен (Г)             2+2   4
39. Организација и механизација               4+2 6
40. АБ мостови               3+2 5
41. Железници 2               2+2 4
42. Механика на карпи               2+1 3
43. Изборни (А,Б,В,Г,Д и*)               2+2 4
44. Изборни (Г)               2+2 4
45. Дипломска работа               0+4 4
Последна промена ( 04.10.2011 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија