Пребарување

Изборни предмети по Градежништво
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ГРАДЕЖНИШТВО
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ГРУПА А (ОПШТИ)
Р.Бр Предмет
Часови/
неделно
Е.К
1. Урбана антропологија 2+2 4
2. Социологија на претпријатија 2+2 4
3. Градежни објекти и животна средина 2+2 4
4. Математика 3 2+2 4
5. Градежна физика 2+2 4
6. Програмирање 2+2 4
7. CAD ориентиран софтвер 2+2 4
8. Менаџмент во градежништвото 2+2 4
9. Web дизајн   4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ГРУПА Б (КОНСТРУКТИВНА)
9. Однесување на конструктивни системи од висоскоградбата на земјотрес 2+2 4
10. Ѕидани конструкции 2+2 4
11. Компјутерско моделирање 2+2 4
12. Асеизмичко проектирање 2+2 4
13. Спрегнати конструкции 2+2 4
14. Алуминиумски конструкции 2+2 4
15. Висечки конструкции 2+2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ГРУПА В (ХИДРОТЕХНИКА)
16. Хидролошки моделирања 2+2 4
17. Пловни патишта и пристаништа 2+2 4
18. Водоснабдување и канализација на згради   4
19. Експлоатација и управување со водоснабдителни и канализациони системи 2+2 4
20. Моделирање во комунална хидротехника 2+2 4
21. Депонии 2+2 4
22. Хидроенергетски објекти 2+2 4
23. Стабилност на брани 2+2 4
24. Симулациони модели на водостопански системи 2+2 4
25. Кондиционирање на водата   4
26. Пречистување на отпадни води   4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ГРУПА Г(ПАТИШТА И ЖЕЛЕЗНИЦИ)
25. Аеродроми 2+2 4
26. Одржување на железници 2+2 4
27. Железнички станици 2+2 4
28. Управување и одржување на патишта 2+2 4
29. Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта 2+2 4
30. Просторно планирање 2+2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ГРУПА Д (ГЕОТЕХНИКА)
31. Применета инженерска геологија и хидрогеологија   4
32. Механика на почви   4
33. Фундирање 2   4
34. Геотехнички истражувања   4
35. Нумерички методи во геотехниката   4
36. Подобрување на почви   4
37. Подобрување на карпи   4
38. Земјани конструкции и работи   4
СТРАНСКИ ЈАЗИК
31. Англиски јазик 1 2+2 4
32. Англиски јазик 2 2+2 4
33. Германски јазик 1 2+2 4
34. Германски јазик 2 2+2 4
Последна промена ( 04.10.2011 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија