Пребарување

Насока по Геотехника Испечати
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ГЕОТЕХНИКА
Р.Бр Предмет I II III IV V VI Е.К
1. Математика I 4+4           9
2. Физика 3+1           4
3. Нацртна геометрија 2+3           5
4. Информатика 2+3           5
5. Статика 4+3           7
  Физичко воспитување 0+2           0
6. Странски јазик1   2+2         4
7. Општ изборен   2+2         4
8. Општа геологија   2+1         4
9. Геодезија   3+3         6
10. Механика на флуиди   3+3         7
11. Нумерички методи   3+2         5
12. Инженерска геологија     3+2       6
13. Јакост на материјалите     4+3       7
14. Хидрологија и уредување на водотеците     2+2       4
15. Применета хидрогеологија     3+2       5
16. Општ изборен     2+2       4
17. Странски јазик2     2+2       4
18. Механика на почвите I       4+3     7
19. Армиран бетон и конструкции       4+4     7
20. Механика на карпи       2+2     4
21. Хидротехнички објекти       3+2     5
22. Патишта и железници       4+3     7
23. Вовед во еластичност         2+2   5
24. Фундирање I         3+2   6
25. Механика на почвите II         2+2   5
26. Геотехнички истражувања         3+1   5
27. Тунели         2+2   5
28. Општ изборен         2+2   4
29. Земјани работи и конструкции           2+2 5
30. Фундирање II           2+2 5
31. Подобрување на почви           3+1 5
32. Подобрување на карпи           3+1 4
33. Изборен (група ГТ)           2+2 4
34. Геотехничка пракса           0+4 4
35. Дипломска работа           0+3 3
Последна промена ( 04.10.2011 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија