Пребарување

Анкета

Зошто запишавте Градежен факултет?
 
[2.10.2012]Потребни документи за вредносни ваучери

Издавање на вредносни бонови – ваучери

Почитувани студенти,
Согласно член 1 од Законот за издавање на вредносни бонови – ваучери (Сл. весник на Р. Македонија бр. 106/12) на:
- редовните студенти, државјани на Република Македонија, кои живеат во социјално загрозени семејства и кои за првпат се запишани во завршната година на студии во учебната 2012/2013 година;
- студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби, запишани на студии во учебната 2012/2013 година;
ќе им бидат доделени вредносни бонови – ваучери, во номинална вредност д 15.500 денари, кои ќе можат да се употребуваат како учество за купување на компјутери: лаптоп, десктоп и таблет;
Под социјално загрозени семејства се подразбираат семејствата корисници на социјална парична помош, постојана парична помош и право на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа или семејствата во кои вкупните месечни приходи не се поголеми од 12.000 денари.
Редовниот студент докажува дека е од социјално загрозено семејство со потврда издадена од Центарот за социјални работи или уверение издадено од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи од претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, остварена плата на вработени членови на семејството или редовниот студент и други приходи), за двајцата родители или старатели на студентот поединечно и за самиот студент.

• Барањето за вредносен бон - ваучер, превземете формулар за пополнување тука.
• копија од лична карта/пасош,
• потврда од Центар за јавни работи или уверение од УЈП за остварени приходи по разни однови за студентот,
• потврда од Центар за јавни работи или уверение од УЈП за остварени приходи по разни однови за двајцата родители
се доставуваат во Архивата најдоцна до 15 октомври 2012 година.

Проверката на доставените документи од претходниот став на ова соопштение ќе ја врши Министерството за образование и наука.
По добивањето на листата на студенти, кои ќе бидат корисници на вредносните бонови – ваучери од страна на надлежното Министерството, дополнително ќе бидете известени за начинот на нивното подигнување и употреба.

Последна промена ( 02.10.2012 )
 
  • English
  • Македонски

ПРЕВЗЕМАЊА


УЧЕБНА 2014/2015


УПИСИ 2014/2015Распоред на часови-зимски семестар 2014/2015

- Прв циклус
- Втор циклус
- Геодезија (вон.)

- Проект 45


Распоред на испити


Упатство за пријавување испити за втора и трета сесија


Iknow - упатство за студенти


Основна литератураКалендар на активности и неработни денови
 

Правилници на универзитетот „Св Кирил и Методиј“
ГФ Стипендии

Login


Си ја заборавивте лозинката?
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија