Пребарување

Анкета

Изборни предмети по Геодезија Испечати
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ГЕОДЕЗИЈА
ИЗБОРНИ ОПШТИ ПРЕДМЕТИ
Р.Бр Предмет Часови/
неделно
Е.К
1. Социологија на претпријатија 2+2 4
2. Веројатност и статистика 2+2 4
3. Сферна тригонометрија 2+2 4
4. Програмирање 2+2 4
5. Теориска механика 2+2 4
6. Основи на информатика 2+2 4
7. Web дизајн 2+2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ГРУПА I
8. Дигитални геодетски подлоги 2+2 4
9. Геодетска мерна технологија 2+2 4
10. Геодезија 2 2+2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ГРУПА II
11. Израмнување на специјални мрежи 2+2 4
12. Општа картографија 2+2 4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ГРУПА III
13. Софтверски пакети во геодезијата 2+2 4
14. Менаџмент на недвижности 2+2 4
Последна промена ( 04.10.2011 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија