Менаџмент со недвижности

Карта на магистерската студискапрограма за Менаџмент со недвижности

Вид на програма

Академски магистерски студии

Назив на студиската

програма

македонски

Менаџмент со недвижности

Англиски

Land Governance / Real estate Management

Акроним

Магистерски студии

Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење

2 години (4 семестри)

ЕКТС

120

Јазик

Македонски

Назив на дипломата

македонски

Магистер од областа на Менаџмент со недвижности

англиски

Master in Real estate Management

Услови за запишување

Предусловите за прием на предметната студиска програма се определуваат согласно член 14 од Правилникот за прв и втор циклус студии на УКИМ, односно на студиската програма можат да се запишат :
• Кандидати со стекната диплома од прв циклус академски студии со најмалку 180 кредити согласно ЕКТС стекнати на факултетите Градежен (Геодезија, Градежништво, Геотехника), Архитектонски, Правен, Економски и Машински (ИСЖС).
• Кандидати со завршени додипломски студии, на факултетите наведени во точка 1, по наставни планови и програми до воведување на ЕКТС, во согласност со Преодните и завршни одредби на Законот за високо образование
• Кандидати со завршени додипломски студии на факултетите наведени во точка 1 во траење од најмалку осум семестри по наставни планови и програми пред воведување на ЕКТС, при што сродноста на завршените студии за запишување на предметната студиската програма ќе ја оценува соодветна комисии на Градежниот факултет и притоа може да се пропише полагање на диференцијални испити
• Дополнителни ограничувања ќе се предвидат ако се пропишани со националните закони или со правилата на Универзитетот.

Постапката за селекција, согласно член 18 од Правилникот за прв и втор циклус студии на УКИМ, ќе ја врши комисија формирана од наставно-научниот совет на Градежниот факултет.Структура на студиската програма Менаџмент со недвижности

1 Семестар

Р.Б.

Модул

Наставен предмет

ECTS

Вкупен ангажман

во часови

1.

М5 - 1 задолжителен

Граѓанско право

8

240

2.

М6 - 2 задолжителен

Катастар на недвижности

8

240

3.

М5 - 3 задолжителен

Економија

5

150

4.

М5 - 4 задолжителен

Рурална економија и развој

5

150

5.

М5 - 5 изборен

Изборен група 1

4

120

Вкупно :

30

900


2 Семестар

Р.Б.

Модул

Наставен предмет

ECTS

Вкупен ангажман

во часови

1.

М5 - 6 задолжителен

Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина

8

240

2.

М6 - 7 задолжителен

Проценка на недвижности

8

240

3.

М5 - 8 изборен

Изборен група 2.1.

3

90

4.

М5 - 9 изборен

Изборен група 2.2.

7

210

5.

М6 - 10 задолжителен

Пазар на недвижности

4

120

Вкупно :

30

900


3 Семестар

Р.Б.

модул

Наставен предмет

ECTS

Вкупен ангажман

во часови

1.

М5 - 11 изборен

Изборни група 3

7

210

2.

М6 - 12 задолжителен

Одржлив развој на рурална средина

9

270

3.

М6 - 13 задолжителен

Одржлив развој на урбана средина

9

270

4.

М5 - 14 задолжителен

Теорија на наука и методологија на истражување

3

90

5.

М7 - 15 изборен

Слободен изборен

2

60

Вкупно :

30

900


4 Семестар

Р.Б.

Наставен предмет

ECTS

Вкупен ангажман

во часови

М8 - Магистерски труд

30

900

Вкупно:

30

900


ГРУПИ НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


 

 

Изборни ГРУПА 1

Р.б.

модул

Наставен предмет

ECTS

1

М - 5

Мерни системи во менаџментот со недвижности

4

2

М - 5

Геодетска мерна технологија

4

Изборни ГРУПА 2.1.

Р.б.

модул

Наставен предмет

ECTS

1

М - 5

Стратегии во руралниот и урбаниот развој

3

2

М - 5

Далечинска детекција

3

Изборни ГРУПА 2.2.

Р.б.

модул

Наставен предмет

ECTS

1

М - 5

Земјишни информациони системи

7

2

М - 5

Современ Катастар

7


 

Изборни ГРУПА 3

Р.б.

модул

Наставен предмет

ECTS

1

М - 5

Масовна проценка со ГеоИС

7

2

М - 5

WEB ориентирани ГеоИС

7Структурата на студиската програма е модуларна со следните претпоставени модули :


Модул М5 - Напредно ниво на основните знаења
Модул М6 - Напредно нивоа на специфични знаења
Модул М7 - Основни знаења од област понудена со листа на УКИМ
Модул М8 - Магистерски труд

Распоредот на предметните програми, дадени во Табела 13.1. е :
• Предметната програма во првиот семестар е со 4 задолжителни и еден изборен предмет. Предметите имаат за цел да овозможат изедначување на знаењата на основната материја имајќи предвид дека уписот на студиите нема рестрективност.

• Првата студиска година содржи вкупно 10 наставни предмети, од кои 6 се од модулот М5 и 4 се од модулот М6

• Третиот семестар содржи вкупно 5 предмети од кои 3 се задолжителни и 2 се изборни. Притоа 2 предмети се од модулот М5, 2 се од модулот М6 и 1 од М7.

• Четвртиот семестар содржи 1 изборен предмет и тоа од модулот М8

• Вкупниот број на предмети од модулот М5 изнесува 9 со вкупно 52 ЕКТС. Вкупниот број на предмети од модулот М6 изнесува 6 со вкупно 38 ЕКТС. Сите 15 предмети заедно имаат вкупно 90 ЕКТС.
• Вкупниот број на предмети од модулот М8 изнесува 1 со вкупно 30 ЕКТС

• Студиската програма има вкупно 16 предмети – 10 задолжителни и 6 изборни. Задолжителните предмети имаат вкупно 67 ЕКТС, а изборните предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 53 ЕКТС, или сите предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 120 ЕКТС. Процентот на кредити коишто можат да се избираат изнесува 45% од вкупниот број на можни ЕКТС, или можат да се избираат 53 ЕКТС од вкупно 120 ЕКТС.

• Слободниот изборен предмет се избира од универзитетската листа на УКИМ. За преостанатите 4 изборни предмети се нудат 3 листи со вкупно 6 изборни предмети :
од првата листа од 2 предмети се бира 1,
од втората листа од 4 предмети се бираат 2
од третата листа од 2 предмета се бира 1.

Програмата на студии ќе се реализира на македонски јазик, во согласност со член 103 од Законот за високо образование на РМ.

Покриеноста на наставните материи:

бр.

П Р Е Д М Е Т

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК

1

Граѓанско право

Проф. д-р Родна Живковска

2

Катастар на недвижности

Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев

3

Економија

Проф. д-р Биљана Ангелова

4

Рурална економија и развој

Проф. д-р Пеце Недановски

5 изб

Мерни системи во менаџментот со недвижности

Проф. д-р Златко Србиновски

6 изб

Геодетска мерна технологија

Проф. д-р Јован Јованов

7

Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина

Архитектонски факултет

Катедра за урбанизам

8

Проценка на недвижности

Проф. д-р Јован Јованов

9 изб

Стратегии во руралниот и урбаниот развој

Проф. д-р Наталија Николовска

10 изб

Земјишни информациони системи

Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев

11 изб

Современ Катастар

Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев

12

Пазар на недвижности

Проф. д-р Глигор Бишев

13 изб

Далечинска детекција

Проф. д-р Лазо Димов

14 изб

Масовна проценка со ГеоИС

Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев

Асист. Мр Ѓорѓи Ѓорѓиев

15 изб

WEB ориентирани ГеоИС

Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев

16

Одржлив развој на рурална средина

Проф. д-р Јован Јованов

17

Одржлив развој на урбана средина

Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев

Асист. Мр Ѓорѓи Ѓорѓиев

18

Теорија на наука и методологија на истражување

Проф. д-р Тодорка Самарџиоска

 

 

 

 

Последна промена ( 13.02.2013 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија