Студии по геодезија 3+2.
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА ВТОР ЦИКЛУС НА
СТУДИИ ПО ГЕОДЕЗИЈА
3+2
Воведена 2013/2014
ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
 
Акронимот на студиската програма на II циклус студии по геодезија е:
Академски магистерски студии по геодезија (ГД)
Табела 8.1: Карта на студиска програма за геодезија
 
Вид на програма
Академски студии по геодезија (II циклус)
Назив на студиската
програма
Македонски
Геодезија
Англиски
Geodesy
Акроним
ГД
Институција
предлагач
Градежен факултет при
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје
Траење
2 години (4 семестри)
ЕКТС
120
Јазик
Македонски
Назив на дипломата
македонски
Магистер на технички науки
од областа на геодезијата
англиски
МSc in Geodesy
Компетенции
Генерални компетенции :
· Способност за работа во интердисциплинарни тимови;
· Способност за анализа на проблеми;
· Способност за синтеза и проектирање на решенија;
· Способност за примена на знаењето во пракса;
· Моќ за генерирање на нови идеи и решенија (креативност и иновативност);
· Моќ за синтетизирање на знаења и учење;
· Способност за критичко мислење;
· Способност за донесување на одлуки во реално време;
· Способност за примена на истражувачки постапки и методи.
Специфични компетенции :
· Експертско познавање на контактните области со предметната проблематика;
· Способност за генерирање на иновативни пристапи;
· Решавање на практични проблеми со употреба на научни методи и постапки;
· Способност за поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена во контактните области;
· Спремност за теоретско, практично и научно владение и континуитет на едукација.

 
Студиската програма за втор циклус студии по геодезија по обем е организирана во согласност со член 99, 105 и 112 од Законот за високото образование на РМ, како и член 23 од Правилникот за прв и втор циклус студии при УКИМ. Основни карактеристики на студиската програма се:
· двогодишна програма која содржи 120 ЕКТС кредити и се реализира преку редовни студии,
· програма која се состои од четири семестри со 30 кредити по семестар, при што еден семестар се реализира во 15 недели или вкупно 30 недели годишно,
· 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман,
· вкупното оптоварување на студентите се изразува преку производот на 60 кредити годишно и 30 часа работен ангажман по кредит, што е еднакво со 1800 часа годиш-но оптоварување. Бројот на часовите годишно оптоварување поделени со бројот на недели во двата семестри (30 недели) го изразува вкупното неделно оптова-рување, што за обемот на оваа студиска програма изнесува 60 часови.
· Обемот на вкупниот број часови годишно оптоварување на студентите изнесува :
o 60 ЕКТС годишно х 30 часа работа по ЕКТС = 1800 часа годишно оптоварување;
o 1800 часа годишно оптоварување = 60 часа неделно оптоварување (30 недели);
o 60 часа неделно оптоварување = 20 часа настава + 40 часа самостојно учење.
 
УТВРДЕН СООДНОС ПОМЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И
ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ, СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ
ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН
НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ
 
 
Структурата на студиската програма е организирана во четири семестри според моделот приложен во Табела 13.1.
 
Табела 13.1: Структура на студиската програма Геодезија
1 Семестар
Р.Б.
Модул
Наставен предмет
Фонд на часови
ЕКТС
Вкупен ангажман
во часови
1
М5 - 1 зад.
Одбрани поглавија од математика
4+4
8
240
2
М6 - 2 зад.
Примена на геодезијата
во инженерството
3+3
8
240
3
М6 - 3 зад.
Национални геодетски мрежи
2+2
4
120
4
М6 - 4 зад.
Современ катастар
3+3
8
240
5
М7 - 5 изб.
Изборен од универзитетска група
2+0
2
60
Вкупно :
14+12
30
900
2 Семестар
Р.Б.
Модул
Наставен предмет
Фонд на часови
ЕКТС
Вкупен ангажман
во часови
6
М6 - 1 зад.
Уредување на недвижности
3+3
8
240
7
М6 - 2 зад.
Физичка геодезија
3+3
8
240
8
М6 - 3 изб.
Изборен група 1
2+2
6
180
9
М6 - 4 изб.
Изборен група 1
2+2
6
180
10
М7 - 5 изб.
Изборен од универзитетска група
2+0
2
60
Вкупно :
12+10
30
900
 
 

3 Семестар
Р.Б.
Модул
Наставен предмет
Фонд на часови
ЕКТС
Вкупен ангажман
во часови
11
М6 - 1 изб.
Изборен група 2
2+2
6
180
12
М6 - 2 изб.
Изборен група 2
2+2
6
180
13
М6 - 3 изб.
Изборен група 3
2+2
6
180
14
М6 - 4 изб.
Изборен група 3
2+2
6
180
15
М6 - 5 изб.
Изборен група 3
2+2
6
180
Вкупно :
10+10
30
900
 
4 Семестар
Р.Б.
Модул
Наставен предмет
Фонд на часови
ЕКТС
Вкупен ангажман
во часови
16
М6 - 1 изб.
Геодетска пракса
0+6
6
180
17
М8 - 2 изб.
Магистерски труд
0+24
24
720
Вкупно :
0+30
30
900
 
 
ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
бр.
П Р Е Д М Е Т
фонд на часови
предавања
вежби
кредити
 
Изборни предмети – група 1
 
 
 
 
1
Администрирање со недвижности
30+30
2
2
6
2
Одбрани поглавја од фотограметрија
30+30
2
2
6
3
Оптимизација на геодетски мрежи
30+30
2
2
6
4
Менаџмент на геодетски работи
30+30
2
2
6
 
Изборни предмети - група 2
 
 
 
 
1
Параметарски израмнувања
30+30
2
2
6
2
Дигитална фотограметрија
30+30
2
2
6
3
Одбрани поглавја од
математичката картографија
30+30
2
2
6
4
Земјишен информационен систем
30+30
2
2
6
5
Процена на земјиште
30+30
2
2
6
 
Изборни предмети - група 3
 
 
 
 
1
Сателитска геодезија
30+30
2
2
6
2
Гравиметрија
30+30
2
2
6
3
Геодетска астрономија
30+30
2
2
6
4
Индустриска геодезија
30+30
2
2
6
5
WEB ориентирани
геоинформациски системи
30+30
2
2
6
6
Далечинска детекција
30+30
2
2
6
7
Дигитална картографија
30+30
2
2
6

Структурата на студиската програма е модуларна со следните претпоставени модули:
Модул М5 - Напредно ниво на основните знаења
Модул М6 - Напредно ниво на специфични знаења
Модул М7 - Основни знаења од област понудена со листа на УКИМ
Модул М8 - Магистерски труд
Распоредот на предметните програми, дадени во Табела 13.1. е :
÷ Предметната програма во првиот семестар е со 4 задолжителни и 1 изборен предмет. Од нив 1 предмет е од модулот М5, 3 се од модулот М6 и 1 од модулот М7.
÷ Вториот семестар содржи вкупно 5 предмети, од кои 2 задолжителни и 3 изборни предмети. Во овој семестар 4 предмети се од модулот М6 и 1 е од модулот М7.
÷ Третиот семестар содржи вкупно 5 предмети, од кои сите се изборни од модулот М6.
÷ Четвртиот семестар содржи 2 изборни предмети од кои 1 од модулот М6 и еден од модулот М8.
÷ Вкупниот број на предмети од модулот М5 изнесува 1 со вкупно 8 ЕКТС. Вкупниот број на предмети од модулот М6 изнесува 13 со вкупно 84 ЕКТС. Вкупен број на предмети од модулот М7 се 2 со вкупно 4 ЕКТС. Вкупниот број на предмети од М5, М6 и М7 модулите се 16 и сите заедно имаат 96 ЕКТС.
÷ Вкупниот број на предмети од модулот М8 изнесува 1 со вкупно 24 ЕКТС.
 
÷ Студиската програма има вкупно 17 предмети – 6 задолжителни и 11 изборни. Задолжителните предмети имаат вкупно 44 ЕКТС, а изборните предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 76 ЕКТС, или сите предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 120 ЕКТС. Процентот на кредити кои што можат да се избираат изнесува 63% од вкупниот број на можни ЕКТС, или можат да се избираат 76 ЕКТС од вкупно 120 ЕКТС.
÷ Од универзитетската листа на УКИМ се бираат 2 предмета според пропишаната норма за 10% од вкупниот број на предмети. За преостанатите 8 изборни предмети се нудат 3 листи со вкупно 16 изборни предмети :
- од изборната група 1 се бираат 2 предмети од понудени 4;
- од изборната група 2 се бира 2 предмети од понудени 5;
- од изборната група 3 се бира 3 предмет од понудени 7.
Програмата на студии ќе се реализира на македонски јазик, во согласност со член 103 од Законот за високо образование на РМ.
Преку изборните предмети, студентите ги реализираат своите сопствени афинитети во областа на геодезијата. Сите предмети се едносеместрални со соодветен број на ЕКТС кредити при што еден кредит одговара на 30 часови активност на студентите.
Структурата на студиската програма е усогласена со европските стандарди во по-глед на условите на упис, начин на студирање, траење на студиите и стекнување на дипломите, како и во согласност со националната легислатива: Законот за високо образование на РМ и Правилникот за прв и втор циклус на студии на УКИМ. Покриеноста на наставните материи е дадена во Табела 13.2. во продолжение.

Табела 13.2.
бр.
П Р Е Д М Е Т
ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
1
Одбрани поглавија од математика
Доц. д-р Силвана Петрушева
2
Примена на геодезијата во инженерство
Проф. д-р Лазо Димов
3
Национални геодетски мрежи
Доц. д-р Митре Насевски
4
Современ катастар
Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
5 изб
Изборен од универзитетска група
избор од група наставници
6
Уредување на недвижности
Проф. д-р Јован Јованов
7
Физичка геодезија
Проф. д-р Златко Србиновски
8 изб
Изборен од група 1
избор од група наставници
9 изб
Изборен од група 1
избор од група наставници
10 изб
Изборен од универзитетска група
избор од група наставници
11
Изборен од група 2
избор од група наставници
12
Изборен од група 2
избор од група наставници
13 изб
Изборен од група 3
избор од група наставници
14 изб
Изборен од група 3
избор од група наставници
15 изб
Изборен од група 3
избор од група наставници
16 изб
Геодетска пракса
избор од група наставници
17 изб
Магистерски труд
избор од група наставници

Последна промена ( 20.02.2014 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија