Градежништво-Насока патишта и железници
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА
втор циклус НА СТУДИИ пО
градежништво
-насока патишта и железници-
Вид на студии
Втор циклус на студии
Назив на студиската програма
Македонски
Градежништво, насока патишта и железници
Англиски
Civil Engineering- Road and Railway Engineering
Одговорни институции
Градежен факултет _ Скопје
Траење
2 години (4 семестри)
ЕКТС
120
Јазик
Македонски
Назив на дипломата
Македонски
Магистер по технички науки, градежништво, насока патишта и железници
Англиски
Master of Science, Technical Sciences, Civil Engineering, transport infrastructure engineering
Компетенции
  • Поседува продлабочени знаења од математика, природни науки, компјутерски техники и инженерство, неопходни за сеопфатно и систематско анализирање и решавање на сложени инженерски проблеми,
  • Владее техники на проектирање/димензионирање на сложени и комплексни градежни конструкции во доменот на своето насочување, согласно предметните програми што ги следел во текот на студирањето,
  • Поседува продлабочени знаења за карактеристиките на материјалите кои се применуваат во градежништвото,
· Ги познава прописите за проектирање и изведба на сложени градежни конструкции, во доменот на неговото насочување.
 
 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА ПАТИШТА И ЖЕЛЕЗНИЦИ (ВТОР ЦИКЛУС 3+2)
Р.Бр.
Предмет
Часови/
Неделно
Европски
кредити
Прв семестар
1
Специјални конструкции на колосек и ДШЛ
3+2
6
2
Проектирање патишта II
3+2
6
3
Проценка на ризици во Геотехниката
3+2
5
4
Сообраќајна економија
2+2
5
5
Изборен УКИМ1
2+0
2
6
Изборен ПЖ1
3+2
6
Вкупно
16+11
30
Втор семестар
7
Градски сообраќајници
3+2
7
8
Управување и одржување на патишта
3+2
7
9
Математика 2 (*)
3+3
6
10
Процена на проекти од транспортната инфраструктура
3+3
8
11
Изборен УКИМ2
2+0
2
Вкупно
14+8
30
ТРЕТ семестар
12
Одбрани поглавја од тунели
3+2
6
13
Изборен ПЖ2
3+2
6
14
Изборен ПЖ3
3+2
6
15
Изборен ПЖ4
3+2
6
16
Изборен ГФ (**)
3+2
6
15+10
30
ЧЕТВРТ семестар
17
Пракса
0+5
5
18
Магистерска работа
0+25
25
Вкупно
0+30
30
           
 
 
Забелешка: (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, доколку не е претходно избран, мора да се слуша во вториот циклус на студии. Ако е избран во прв циклус, се запишува уште еден изборен предмет од насоката.
(**) Било кој предмет од понудените предмети на втор циклус на ГФ од било која насока.
 
ТАБЕЛА 13.2. ИЗБОРНИ ГРУПА ПАТИШТА И ЖЕЛЕЗНИЦИ
 
Р.БР
Предмет
Фонд на часови
Европски кредити
Условеност
1
Железнички станици
3+2
6
Проектирање Железници и Горен строј на железници
2
Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта
3+2
6
Патишта, Проектирање на патишта
3
Градски сообраќајници II
3+2
6
Градски сообраќајници
 
4
Планирање на просторот и сообраќајот
3+2
6
Патишта, Проектирање на патишта
5
Одбрани поглавја од Менаџмент во градежништвото
3+2
6
Нема
6
Градежништво и животна средина
3+2
6
Нема
7
Компјутерско проектирање
3+2
6
Патишта, Проектирање на патишта, Проектирање железници
8
Статистика и веројатност
3+2
6
Нема
           
 
Табела 13.4 УСЛОВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИ
Р.бр.
П р е д м е т
Фонд на часови
Семестар
Условеност
1
Математика 2 (*)
3+3
I
Математика 1
2
Проектирање патишта II
3+2
I
Патишта, Проектирање на патишта
3
Проценка на ризици во Геотехниката
3+2
I
нема
4
Сообраќајна економија
2+2
I
Математика 1
5
Изборен УКИМ1
2+0
I
нема
6
Изборен ПЖ1
3+2
I
Табела 13.2
7
Градски сообраќајници
3+2
II
Патишта, Проектирање на патишта
8
Управување и одржување на патишта
3+2
II
Горен строј на патишта
9
Специјални конструкции на колосек и ДШЛ
3+2
II
Горен строј на железници
10
Процена на проекти од транспортната инфраструктура
3+2
II
Математика 1
11
Изборен УКИМ2
2+0
II
нема
12
Одбрани поглавја од тунели
3+2
III
Тунели
13
Изборен ПЖ2
3+2
III
Табела 13.2
14
Изборен ПЖ3
3+2
III
Табела 13.2
15
Изборен ПЖ4
3+2
III
Табела 13.2
16
Изборен ГФ (**)
3+2
III
Нема
17
Пракса
0+5
IV
Нема
18
Магистерска работа
0+25
IV
нема
Табела 13.5ПРЕГЛЕД НА изборност ЗА ВТОР ЦИКЛУС
Р.БР
ПРЕДМЕТИ
БРОЈ
ЗАСТАПЕНОСТ
УСЛОВ
1
Задолжителни
9
50%
макс. 60%
2
Изборни (4 насока + 1 ГФ+ 1 пракса + 1 магистерска)
7
39%
мин. 30%
3
Слободни изборни од листата на УКИМ
2
11%
мин. 10%
¾ Предметната програма во првиот семестар е со 4 задолжителни и два изборни предмети, од кои еден е од листата на УКИМ.
¾ Во вториот семестар 4 предмети се задолжителни, и еден е изборен од слободната листа на УКИМ.
¾ Првата студиска година содржи вкупно 11 наставни предмети, од кои 8 се задолжителни, а другите изборни.
¾ Третиот семестар содржи вкупно 5 предмети од кои 1 е задолжителен и 4 се изборни (3 од насоката за патишта и железници и еден изборен предмет од ГФ од било која насока).
¾ Четвртиот семестар е посветен на праксата и изработката на магистерската работа, кои се избираат кај одреден ментор.
¾ Студиската програма има вкупно 18 предмети – 9 задолжителни и 9 изборни, од кои два се од слободната листа на УКИМ.
 
Задолжителните предмети имаат вкупно 56 ЕКТС, а изборните предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 64 ЕКТС, или сите предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 120 ЕКТС. Процентот на кредити коишто можат да се избираат изнесува 53% од вкупниот број на можни ЕКТС.
 
Слободните изборни предмети се избираат од универзитетската листа на УКИМ.
 
Програмата на студии ќе се реализира на македонски јазик, во согласност со член 103 од Законот за високо образование на РМ.
 
Преку изборните предмети, студентите ги реализираат своите сопствени афинитети во областа на истражувањето. Сите предмети се едносеместрални со соодветен број на ЕКТС кредити, при што еден кредит одговара на 30 часови активности на студентите. Структурата на студиската програма е усогласена со европските стандарди во поглед на условите на упис, начин на студирање, траење на студиите и стекнување на дипломите, како и во согласност со националната легислатива Законот за високо образование на РМ и Правилникот за прв и втор циклус на студии на УКИМ. Покриеноста на наставните материи е дадена во Табела 13.4. во продолжение.
Табела 13.4. Наставен кадар
Р.Б
Предмет
Предметен наставник
1
Математика 2 (*)
Доц. д-р Силвана Петрушева
2
Проектирање патишта II
Проф.д-р Радојка Дончева
3
Проценка на ризици во Геотехниката
Проф. д-р Милорад Јовановски
4
Сообраќајна економија
Проф. д-р Зоран Кракутовски
5
Градски сообраќајници
Проф. д-р Радојка Дончева
6
Управување и одржување на патишта
Проф. д-р Радојка Дончева
7
Специјални конструкции на колосек и ДШЛ
Проф. д-р Дарко Мославац
8
Процена на проекти од транспортната инфраструктура
Проф. д-р Зоран Кракутовски
9
Одбрани поглавја од тунели
Проф. д-р Дарко Мославац
10
Железнички станици
Проф. д-р Зоран Кракутовски
11
Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта
Проф. д-р Радојка Дончева
12
Градски сообраќајници II
Проф. д-р Радојка Дончева
13
Планирање на просторот и сообраќајот
Проф. д-р Радојка Дончева
14
Одбрани поглавја од Менаџмент во градежништвото
Проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска
15
Градежништво и животна средина
Проф. д-р Катерина Доневска
16
Компјутерско проектирање
Проф. д-р Радојка Дончева
17
Статистика и веројатност
Доц. д-р Силвана Петрушева

Последна промена ( 20.02.2014 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија