Градежништво-Хидротехничка насока
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА
втор циклус НА СТУДИИ пО
градежништво
-хидротехничка насока-
Вид на студии
Втор циклус на студии
Назив на студиската програма
Македонски
Градежништво, хидротехничка насока
Англиски
Civil Engineering- Hydrotechnical Engineering
Одговорни институции
Градежен факултет _ Скопје
Траење
1 годинa (2 семестри)
ЕКТС
60
Јазик
Македонски
Назив на дипломата
Македонски
Магистер по технички науки, градежништво, хидротехничка насока
Англиски
Master of Science, Technical Sciences, Civil Engineering, hydrotechnical engineering
Компетенции
Поседува продлабочени знаења од математика, природни науки, компјутерски техники и инженерство, неопходни за сеопфатно и систематско анализирање и решавање на сложени инженерски проблеми.
Владее техники на проектирање/димензионирање на сложени и комплексни градежни конструкции во доменот на своето насочување, согласно предметните програми што ги следел во текот на студирањето.
Поседува продлабочени знаења за карактеристиките на материјалите кои се применуваат во градежништвото;
Ги познава прописите за проектирање и изведба на сложени градежни конструкции, во доменот на неговото насочување.
 
 
 
 
 
 
 
СТУДИСКАПРОГРАМА хидротехника (ВТОР ЦИКЛУС – двегодишни студии)
Р.Бр.
Предмет
Часови/
Неделно
Европски
кредити
Прв семестар
1
Хидрометрија
3+2
6
2
Хидројазли
3+2
6
3
Прочистување на водата
3+3
6
4
Хидромелиоративни системи
3+2
6
5
Општ изборен од ГФ
3+2
6
Вкупно
15+11
30
Втор семестар
6
Параметарска хидрологија
3+2
7
7
Хидроенергетски објекти
3+2
6
8
Прочистување на отпадни води
3+3
7
9
Слободен изборен предмет од листа УКИМ1
2+0
2
10
Слободен изборен предмет од листа УКИМ2
2+0
2
11
Математика 2 (*)
3+3
6
Вкупно
16+10
30
ТРЕТ семестар
12
Изборен хидро 1 (**)
3+2
6
13
Изборен хидро 2 (**)
3+2
6
14
Изборен хидро 3 (**)
3+2
6
15
Изборен хидро 4 (**)
3+2
6
16
Изборен хидро 5 (**)
3+2
6
Вкупно
15+10
30
ЧЕТВРТ семестар
17
Пракса
0+6
5
18
Магистерска работа
0+24
25
Вкупно
0+30
30
         
 
Забелешка (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, со можност доколку не е претходно избран, да се избере и во вториот циклус на студии. Ако е избран во прв циклус, се запишува изборен од Општа група изборни на ГФ.
 
Забелешка (**) Студентот треба да избере минимум 4 предмети од листа на изборни предмети од хидротехничка насока.
 
ТАБЕЛА 13.2. ИЗБОРНИ ГРУПА ХИДРОТЕХНИКА
 
Р.БР
Предмет
Фонд на часови
Европски кредити
Условеност
1
Квалитет на води
3+2
6
Комунална хидротехника
2
Користење на подземни води
3+2
6
Механика на флуиди, Механика на почви
3
Моделирањe во комунална хидротехника
3+2
6
Комунална хидротехника
4
Водовод и канализација во згради
3+2
6
Комунална хидротехника
5
Депонии
3+2
6
Механика на флуиди, Инженерска геологија
6
Ерозија и движење на нанос
3+2
6
Механика на флуиди
7
Реставрација на речни сливови
3+2
6
Хидраулика, Хидрологија
8
Стохастичка хидрологија
3+2
6
Хидрологија
9
Физичко-хидраулички модели
3+2
6
Механика на флуиди
10
Екохидрологија
3+2
6
Механика на флуиди
11
Насипни брани
3+2
6
Хидротехнички конструкции
12
Бетонски брани
3+2
6
Хидротехнички конструкции
13
Оптимизација на хидросистеми
3+2
6
Хидротехнички конструкции
14
Економика на водни ресурси
3+2
6
Хидротехнички конструкции
15
Симулација на хидросистеми
3+2
6
Хидротехнички конструкции
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТАБЕЛА 13.3. ОПШТИ ИЗБОРНИ ГРУПА ГФ
Р.Бр
Предмет
ЧАСОВИ
Европски кредити
Условеност
1
Веројатност и статистика(*)
3+2
6
Нема
2
Програмирање
3+2
6
Нема
3
Проектен менаџмент
3+2
6
Нема
4
Одбрани поглавја од менаџмент во градежништвото
3+2
6
Нема
5
Географски информациони системи
3+2
6
Нема
6
Бази на податоци
3+2
6
Нема
7
Операциони истражувања
3+2
6
Нема
Забелешка (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, со можност доколку не е претходно избран, да се избере и во вториот циклус на стидии
Табела 13.4 УСЛОВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИ
Р.бр.
П р е д м е т
Фонд на часови
Семестар
Условеност
1
Хидромелиоративни системи
3+2
I
Механика на флуиди
2
Хидрометрија
3+2
I
Механика на флуиди
3
Хидројазли
3+2
I
Хидротехнички конструкции
4
Прочистување на водата
3+3
I
Комунална хидротехника
5
Слободен изборен предмет од листа УКИМ1
2+0
I
Нема
6
Општ изборен од ГФ
3+2
I
Нема
7
Параметарска хидрологија
3+2
II
Хидрологија
8
Хидроенергетски објекти
3+2
II
Хидротехнички конструкции
9
Прочистување на отпадни води
3+2
II
Комунална хидротехника
10
Слободен изборен предмет од листа УКИМ2
2+0
II
Нема
11
Математика 2 (*)
3+3
II
Математика 1
12
Изборен хидро 1 (**)
3+2
II
 
13
Изборен хидро 2 (**)
3+2
III
 
14
Изборен хидро 3 (**)
3+2
III
 
15
Изборен хидро 4 (**)
3+2
III
 
16
Изборен хидро 5 (**)
3+2
III
 
17
Пракса
0+8
III
Нема
18
Магистерска работа
0+30
IV
Нема
 
Табела 13.5ПРЕГЛЕД НА изборност ЗА ВТОР ЦИКЛУС
Р.БР
ПРЕДМЕТИ
БРОЈ
ЗАСТАПЕНОСТ
УСЛОВ
1
Задолжителни
8
44.4%
макс. 60%
2
Изборни (1 општи + 5 насока + пракса + магистерска)
8
44.4%
мин. 30%
3
Слободни изборни од листата на УКИМ
2
11,2%
мин. 10%
 
Предметната програма во првиот семестар е со 4 задолжителни и 1 општ изборен предмет од групата на ГФ.
Во вториот семестар 4 предмети се задолжителни, а 2 изборни од слободната листа на УКИМ. , а 1 од насоката за хидротехника.
Предметите имаат за цел да овозможат изедначување на знаењата на основната материја имајќи предвид дека уписот на студиите нема рестриктивност.
Првата студиска година содржи вкупно 11 наставни предмети, од кои 8 се задолжителни, а другите изборни.
Третиот семестар содржи вкупно 5 изборни предмети од кои задолжително 4 се изборни од насоката за хидротехника. 1 е пракса и 4 се изборни. од насоката за хидротехника.
Четвртиот семестар содржи: пракса и изработка на магистерската работа, која се избира кај одреден ментор.
Студиската програма има вкупно 18 предмети – 8 задолжителни и 10 изборни, од кои 2 се од слободната листа на УКИМ.
Задолжителните предмети имаат вкупно 50 ЕКТС, а изборните предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 70 ЕКТС, или сите предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 120 ЕКТС. Процентот на кредити коишто можат да се избираат изнесува 58,3% од вкупниот број на можни ЕКТС.
Слободните изборни предмети се избираат од универзитетската листа на УКИМ.
Програмата на студии ќе се реализира на македонски јазик, во согласност со член 103 од Законот за високо образование на РМ.
Преку изборните предмети, студентите ги реализираат своите сопствени афинитети во областа на истражувањето. Сите предмети се едносеместрални со соодветен број на ЕКТС кредити, при што еден кредит одговара на 30 часови активности на студентите. Структурата на студиската програма е усогласена со европските стандарди во поглед на условите на упис, начин на студирање, траење на студиите и стекнување на дипломите, како и во согласност со националната легислатива Законот за високо образование на РМ и Правилникот за прв и втор циклус на студии на УКИМ. Покриеноста на наставните материи е дадена во Табела 13.4. во продолжение.
Табела 13.4. Наставен кадар
Р.Бр.
Предмет
Предметен наставник
1
Математика 2 (*)
Доц. д-р Силвана Петрушева
2
Хидромелиоративни системи
Проф. д-р Катерина Доневска
3
Хидрометрија
Проф. д-р Цветанка Поповска
4
Хидројазли
Проф. д-р Љупчо Петковски
5
Прочистување на водата
Проф. д-р Петко Пеливановски
6
Параметарска хидрологија
Проф. д-р Цветанка Поповска
7
Хидроенергетски објекти
Проф. д-р Љупчо Петковски
8
Прочистување на отпадни води
Проф. д-р Петко Пеливановски
9
Квалитет на води
Проф. д-р Петко Пеливановски
10
Користење на подземни води
Проф. д-р Катерина Доневска
11
Моделирањe во комунална хидротехника
Проф. д-р Петко Пеливановски
12
Водовод и канализација во згради
Проф. д-р Петко Пеливановски
13
Депонии
Проф. д-р Катерина Доневска
14
Ерозија и движење на нанос
Проф. д-р Цветанка Поповска
15
Реставрација на речни сливови
Проф. д-р Цветанка Поповска
16
Стохастичка хидрологија
Проф. д-р Цветанка Поповска
17
Физичко-хидраулички модели
Проф. д-р Цветанка Поповска
18
Екохидрологија
Проф. д-р Цветанка Поповска
19
Насипни брани
Проф. д-р Љупчо Петковски
20
Бетонски брани
Проф. д-р Љупчо Петковски
21
Оптимизација на хидросистеми
Проф. д-р Љупчо Петковски
22
Економика на водни ресурси
Проф. д-р Љупчо Петковски
23
Симулација на хидросистеми
Проф. д-р Љупчо Петковски
24
Веројатност и статистика
Доц. д-р Силвана Петрушева
25
Програмирање
Проф. д-р Ѓорѓи Кокаланов
26
Проектен менаџмент
Проф. д-р Валентина Ж.Панчовска
27
Одбрани поглавја од менаџмент во градежништвото
Проф. д-р Валентина Ж.Панчовска
28
Географски информациони системи
Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
29
Бази на податоци
Доц. д-р Силвана Петрушева
30
Операциони истражувања
Доц. д-р Силвана Петрушева

Последна промена ( 20.02.2014 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија