Градежништво-Конструктивна насока
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА
втор циклус НА СТУДИИ пО
градежништво
-конструктивна насока-
Вид на програма
Академски студии од втор циклус
 
Назив на студиската
програма
македонски
Конструкции
 
Англиски
Structiral Engineering
 
Акроним
Магистерски студии
 
Институција
предлагач
Градежен факултет при
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје
 
Траење
2 години (4 семестри)
 
ЕКТС
120
 
Јазик
Македонски
 
Назив на дипломата
македонски
Магистер по градежништво, конструктивна насока
 
англиски
Master in civil engineering, structural branch
 
Општи и специфични дескриптори на квалификации
Општи дескриптори:
 • Поседува продлабочени знаења од математика, природни науки, компјутерски техники и инженерство, неопходни за сеопфатно и систематско анализирање и решавање на сложени инженерски проблеми;
 • Владее со современи техники на проектирање /димензионирање и ги познава прописите за проектирање и изведба на сложени и комплексни конструктерски објекти;
 • Способен е да препознава, толкува и решава eдноставни и сложени проектантски проблеми поврзани со планирање и проектирање на сите видови конструктерски објекти и критички да ги вреднува можните решенија, почитувајќи ги притоа сите ограничувања дефинирани со техничките норми, прописите, како и барањата за заштита на животната средина;
 • Умее да учествува и раководи со процесите на планирање, проектирање, градење, надзор, експертизи и одржувањето на едноставни и сложени објекти. Во согласност со законските одредби способен е да учествува во ревизија на проектната документација;
 • Способен е да употребува напредни техники, вештини и современи инженерски и компјутерски алатки неопходни за изработка на техничка документација;
 • Оспособен е да учествува во процесот на високото образование, во согласност со законските одредби.
 
Специфични дескриптори:
 • Го проценува и анализира влијанието на објектите врз животната средина, во глобален и општествен контекст;
 • Ја спознава важноста на координацијата на стручниот тим и соодветните ефекти врз квалитетот на конкретната инженерска дејност (проектирање, ревизија, изведба, надзор и одржување).
 • Поседува знаења од планирање на конструктерски објекти корисни при изработка на урбанистичка планска документација.
 • Поседува знаења за одржување на објекти од високоградбата.
 
         
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА конструкции (ВТОР ЦИКЛУС–двегодишни студии)
Р.бр
Предмет
Семестар и број на Европски кредити
I
II
III
IV
Часови
1
Слободен изборен предмет од листа УКИМ 1
2
 
 
 
2+0
2
Еластичност и гранична носивост на линиски конструкции
6
 
 
 
3+3
3
Математика 2 (*)
6
 
 
 
3+3
4
Челични конструкции на згради (*)
5
 
 
 
3+2
5
Теорија на површински носачи
5
 
 
 
3+2
6
Динамика на конструкции
6
 
 
 
3+3
7
Претходно напрегнат бетон (*)
 
5
 
 
3+2
8
Метода на конечни елементи
 
5
 
 
3+2
9
Спрегнати конструкции
 
5
 
 
3+2
10
Дрвени конструкции (*)
 
5
 
 
3+2
11
Изборен ГФБ
 
5
 
 
3+2
12
Изборен ГФБ
 
5
 
 
3+2
13
Слободен изборен предмет од листа УКИМ 2
 
 
2
 
2+0
14
Армиранобетонски конструкции
 
 
5
 
3+2
15
Изборен ГФБ
 
 
5
 
3+2
16
Изборен ГФВ
 
 
6
 
3+3
17
Изборен ГФВ
 
 
6
 
3+3
18
Изборен ГФВ
 
 
6
 
3+3
19
Пракса
 
 
 
5
0+5
20
Магистерска работа
 
 
 
25
0+25
20
Вкупно предмети (заедно со пракса и магистерска)
 
 
 
 
(*) Доколку предметот е избран во I циклус студии, се избира еден од понудените изборни предмети
 

ТАБЕЛА 13.2. ИЗБОРНИ предмети
       
 
Изборен ГФА1 (општи предмети)
кредити
1
Веројатност и статистика
6
 
2
Нумерички методи
6
 
3
Програмирање
4
 
4
Методи на гранични елементи
6
 
5
Оптимизација на конструкции
6
 
6
Изборен предмет од друга насока
5 или 6
 
7
Изборен предмет од друга насока
5 или 6
 
 
Од групата ГФА1 може да се изберат најмногу два предмета
       
 
Изборен ГФБ (предмети со 5 кредити)
   
1
Армиранобетонски мостови
   
2
Специјални видови бетон
   
3
Трајност на бетонски конструкции
   
4
Ѕидани конструкции
   
5
Основи на асеизмичко проектирање
   
6
Испитување на конструкции
   
       
 
Изборен ГФВ (предмети со 6 кредити)
   
1
Енергетска ефикасност на објекти
   
2
Композитни материјали
   
3
Пожарна oтпорност на конструкции
   
4
Асеизмичко проектирање на инженерски конструкции
   
5
Нелинеарна анализа
   
6
Инженерско моделирање
   
7
Конструкции од лепено ламелирано дрво
   
8
Санација и зајакнување на бетонски конструкции
   
9
Челични мостови
   
10
Челични покривни конструкции со големи распони
 
11
Специјални метални конструкции
   
12
Однесување на конструктивни системи од високоградба на земјотрес
 
13 Нелинеарно однесување на конструктивни системи од високоградба на земјотрес
   
УСЛОВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИ
Р.бр.
П р е д м е т
Условеност
1
Слободен изборен предмет од листа УКИМ1
нема
2
Еластичност и гранична носивост на линиски конструкции
Математика 2 (паралелно)
3
Математика 2 (*)
Математика 1
4
Челични конструкции на згради (*)
Основи на челични конструкции
5
Теорија на површински носачи
Теорија на конструкции 1, основи на нумерички методи, вовед во теорија на еластичност
6
Динамика на конструкции
Нумерички методи
7
Претходно напрегнат бетон (*)
Армиран бетон
8
Метода на конечни елементи
Теорија на конструкции 2, основи на нумерички методи, теорија на површински носачи
9
Спрегнати конструкции
Челични конструкции на згради
10
Дрвени конструкции (*)
Јакост на материјалите, Теорија на конструкции 1
11
Изборен
соодветно како во прилог 3
12
Изборен
соодветно како во прилог 3
13
Слободен изборен предмет од листа УКИМ2
нема
14
Армиранобетонски конструкции
Армиран бетон
15
Изборен
соодветно како во прилог 3
16
Изборен
соодветно како во прилог 3
17
Изборен
соодветно како во прилог 3
18
Изборен
соодветно како во прилог 3
19
Пракса
нема
20
Магистерска работа
положени сите испити
ПРЕГЛЕД НА изборност ЗА ВТОР ЦИКЛУС
Р.БР
ПРЕДМЕТИ
БРОЈ
ЗАСТАПЕНОСТ
УСЛОВ
1
Задолжителни
10
50%
макс. 60%
2
Изборни (6ГФ + пракса + магистерска)
8
40%
мин. 30%
3
Слободни изборни од листата на УКИМ
2
10%
мин. 10%
 
 • Предметната програма во првиот семестар е со 5 задолжителни предмети и еден изборен предмети, од кои еден е од листата на УКИМ.
 • Во вториот семестар 2 предмети се изборни а другите се задолжителни.
 • Првата студиска година содржи вкупно 12 наставни предмети, од кои 10 се задолжителни, а другите изборни.
 • Третиот семестар содржи вкупно 6 предмети од кои 1 е задолжителен и 5 се изборни. од кои еден е од листата на УКИМ.
 • Четвртиот семестар е посветен на праксата и изработката на магистерската работа, кои се избираат кај определен ментор.
 
 • Студиската програма има вкупно 20 предмети – 10 задолжителни и 10 изборни, од кои два се од слободната листа на УКИМ.
Задолжителните предмети имаат вкупно 54 ЕКТС, а изборните предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 66 ЕКТС, или сите предмети заедно со магистерскиот труд имаат вкупно 120 ЕКТС. Процентот на кредити коишто можат да се избираат изнесува 56% од вкупниот број на можни ЕКТС.
 
Слободните изборни предмети се избираат од универзитетската листа на УКИМ.
 
Програмата на студии ќе се реализира на македонски јазик, во согласност со член 103 од Законот за високо образование на РМ.
 
Преку изборните предмети, студентите ги реализираат своите сопствени афинитети во областа на истражувањето. Сите предмети се едносеместрални со соодветен број на ЕКТС кредити при што еден кредит одговара на 30 часови активности на студентите. Структурата на студиската програма е усогласена со европските стандарди во поглед на условите на упис, начин на студирање, траење на студиите и стекнување на дипломите, како и во согласност со националната легислатива Законот за високо образование на РМ и Правилникот за прв и втор циклус на студии на УКИМ. Покриеноста на наставните материи е дадена во Табела 13.4. во продолжение.
 
Наставен кадар
р.бр.
Предмет
Предметен наставник
1
Математика 2 (*)
Доц. д-р Силвана Петрушева
2
Eластичност и гранична носивост на линиски конструкции
Проф. д-р Љупчо Лазаров
3
Челични конструкции на згради (*)
Проф. д-р Петар Цветановски
4
Теорија на површински носачи
Проф. д-р Грозде Алексовски
5
Динамика на конструкции
Проф. д-р Елена Думова Јованоска
6
Претходно напрегнат бетон (*)
Проф. д-р Санде Атанасовски
7
Метода на конечни елементи
Проф. д-р Грозде Алексовски
8
Спрегнати конструкции
Проф. д-р Петар Цветановски
9
Дрвени конструкции (*)
Проф. д-р Кирил Граматиков
10
Армирано-бетонски конструкции
Проф. д-р Горан Марковски
11
Веројатност и статистика
Доц. д-р Силвана Петрушева
12
Нумерички методи
Проф. д-р Лилјана Денковска
13
Програмирање
Доц. д-р Владимир Витанов
14
Методи на гранични елементи
Проф. д-р Тодорка Самарџиоска
15
Оптимизација на конструкции
Проф. д-р Грозде Алексовски
16
Армиранобетонски мостови
Проф. д-р Зоран Десовски
17
Специјални видови бетон
Доц. д-р Тони Аранѓеловски
18
Трајност на бетонски конструкции
Проф. д-р Горан Марковски
19
Ѕидани конструкции
Проф. д-р Елена Думова Јованоска
Доц. д-р Сергеј Чурилов
20
Основи на асеизмичко проектирање
Проф. д-р Елена Думова Јованоска
21
Испитување на конструкции
Проф. д-р Петар Цветановски
22
Енергетска ефикасност на објекти
Проф. д-р Тодорка Самарџиоска
Проф. д-р Мери Цветковска
23
Композитни материјали
Проф. д-р Светлана Петковска Ончевска
24
Пожарна oтпорност на конструкции
Проф. д-р Мери Цветковска
25
Асеизмичко проектирање на инженерски конструкции
Проф. д-р Елена Думова Јованоска
26
Нелинеарна анализа
Проф. д-р Лилјана Денковска
27
Инженерско моделирање
Проф. д-р Ѓорѓи Кокаланов
Доц. д-р Сергеј Чурилов
28
Конструкции од лепено ламелирано дрво
Проф. д-р Кирил Граматиков
29
Санација и зајакнување на бетонски конструкции
Проф. д-р Горан Марковски
30
Челични мостови
Проф. д-р Петар Цветановски
31
Челични покривни конструкции со големи распони
Проф. д-р Петар Цветановски
32
Специјални метални конструкции
Проф. д-р Петар Цветановски
33
Однесување на конструктивни системи од високоградба на земјотрес
Проф. д-р Љупчо Лазаров
34
Нелинеарно однесување на конструктивни системи од високоградба на земјотрес
Проф. д-р Љупчо Лазаров
Листа на слободни изборни предмети за II циклус на УКИМ
р.бр.
П р е д м е т
професор
1
Проектен менаџмент во градежништво
Валентина Ж. Панчовска
2
Оцена на ризик од земјотрес и мерки за заштита
Елена Думова Јованоска
3
Универзалноста на методот на конечни елементи
Грозде Алексовски
Лилјана Денковска
4
Енергетски ефикасни објекти
Тодорка Самарџиоска
Мери Цветковска
5
Катастар на недвижности
Ванчо Ѓорѓиев
 

Последна промена ( 20.02.2014 )
 
 • English
 • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија