Лабораторија за санитарна хидротехника

Лабораторијата по санитарна хидротехника се наоѓа на приземје на Градежниот факултет и има 80 м2 корисна површина.

Лабораторијата располага со следната опрема:

 • мерач на проток,
 • портален канал со променлив наклон,
 • пупни агрегати,
 • спектрофотометар- спекол 21,
 • апарат орсат - фишер KY -3,
 • печка за жарење,
 • апарат за дестилација на вода,
 • водно купатило,
 • калориметар,
 • аналитички ваги,
 • дигестор,
 • мерачи и претворачи на притисок,
 • мобилна опрема за анализа на квалитет на водата
 • и друго.

Image
Слика 1

Лабораторијата располага со поголем број на епрувети од различен вид и големина.
Лабораторијата е опремена со централна керамичка маса, лабараториски маси 3х3м, 2х2м, и соодветен број на витрини и лабoраториски столови.
Лабораторијата има посебен систем за обезбедување на вода со поголем проток и притисок, а е поврзана и на градската водоводна мрежа.
Лабораторијата има посебен систем за обезбедување на вода со поголем проток и притисок, а е поврзана и на градската водоводна мрежа.
Во лабораторијата е инсталиран песочен филтер под притисок со уреди за мерење на притисок и проток за хидрауличка анализа на филтерски материјали.
Во лабораторијата се обавувани истражувања на филтри под притисок и автоматски гравитациони песочни филтри. Се обавува физичко-хемиска анализа на сурова вода и друго.

Image
Слика 2
Image
Слика 3

 

Последна промена ( 28.10.2011 )
 
 • English
 • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија