Режим на студии

Наставата на последипломските студии се изведува преку предавања, консултации, практични вежби и изработка на семинарски работи. Испитите се полагаат по завршување на семестарот и откако кандидатот ќе ги исполни обврските согласно предметната програма и критериумите на ЕКТС.

Магистерскиот труд е задолжителен. Темата за магистерскиот труд се избира од групата на изборни предмети кои се доминантни и кои го определуваат насочувањето на кандидатот. Пријавувањето, изработката и одбраната на магистерскиот труд се спроведува согласно со Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 7, од 25.09.2001 г.).

Последна промена ( 20.02.2014 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија