Дипломи

По завршување на последипломските студии по градежништво, односно по одбраната на магистерскиот труд, кандидатот се стекнува со научен степен магистер на технички науки од областа на градежништвото. (анг. Master of Science in Civil Engineering). Вкупниот број кредити со кои се стекнува кандидатот изнесува 60, рамномерно распоредени во двата семестра. По завршување на последипломските студии по геотехника, односно по одбраната на магистерскиот труд, кандидатот се стекнува со научен степен магистер на технички науки од областа на геотехниката. (анг. Master of Science in Geotechnical Engineering). Вкупниот број кредити со кои се стекнува кандидатот изнесува 120, рамномерно распоредени во четирите семестри.

Последна промена ( 20.02.2014 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија