Bibliography
Author Title    Ред     Прикажи 
References
Тодоров, Коце (2008), "Примена на лагури што си го помнат обликот во системи за пасивна контрола на конструкции ".
Огњеновиќ, Слободан (2007), "Прилог кон управувањето со состојбата за одржлив развој и квалитет на коловозните конструкции".
Поповска, Светланка (2007), "Влијателни фактори врз времето на патување и врз потрошувачката на енергија во железничкиот транспорт поврзани со трасата и карактеристиките на возењето".
Чурилов, Сергеј (2007), "Експертен систем за процена на сеизмичка повредливост на ѕиданите конструкции".
Ѓешовска, Виолета (2006), "Нумеричка симулација на транспортно-дисперзни процеси".
Илиевска, Фросина (2006), "Подобрување на носивоста на слабоносиви и деформабилни почви со армирана земја со геосинтетици при плитко темелење на објекти од високоградбата".
Тодороски, Горан (2006), "Анализа на повеќекатни челични рамки со меки врски греда-за-столб".
Михајлов, Виктор (2005), "Нумерички модел за симулирање на нелинеарното однесување на челични конструкции на пожар и високи температури".
Србиноски, Стојан (2005), "Оптимално зонирање на водоводни мрежи".
Ламов, Љупчо (2005), "Инженерски карактеристики и проектирање со геосинтетици".
Цветковски, Стојне (2004), "Теоретско практична анализа на технологијата за дупчење и минирање на тунели".
Ивановски, Драган (2004), "Примена на тродимензионален модел за анализа на хидродинамички процеси".
Илиевски, Дарко (2004), "Современи материјали при избор на структура и димензии на слоеви за флексибилни коловозни конструкции".
Зејнели, Шинаси (2004), "Компаративна анализа на полумонтажни и монолитни начини на градење на објекти со големи распони ".
Волчески, Бранко (2003), "Вознодинамички анализи на патот од аспект на безбедност на сообраќајот".
Вржовски, Благој (2003), "Еколошки аспекти на хидромелиоративните системи".
Палоши, Вулнет (2002), "Функционални придружни објекти на автопатиштата со посебен осврт на објектите на патишта – патарина со системи на комерцијална експлоатација".
Мијоски, Горан (2002), "Влиајателни чинители за одржливоста на вредноста на коефициентот на отпор против лизгање".
Спасова, Елена (2002), "Избор на можни локации за аеродоми во република македонија".
Кондински, Илија (2001), "Информациони системи во хидромелиорациите".
Александар, Главинов (2000), "Придружни услужни објекти и содржини на јавните патишта".
Васко, Начевски (2000), "Влијание на патниот сообраќај на животната средина со посебен осврт на бучавата и заштитеноста од неа".
Билјана, Кировакова (2000), "Проектирање со геотекстили и георешетки".
Денис, Жерновски (1999), "Степен на готовност при изградба на објекти од патната мрежа".
Тодорка, Самарџиоска (1999), "Преднапрегнати хиперболично параболоидни каловски мрежи над елиптична основа".
 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 Следна > Крај >>
Резултати 1 - 25 од 78
Download bibtex string for all 78 results
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија