Пребарување

Bibliography
Author Title    Ред     Прикажи 
References
Дарко, Мославац (1999), "Подградби од прскан бетон, анкери и ременати како и нивно димензионирање".
Милевски, Славко (1999), "Споредбена анализа на пресметани и измерени големини кај насипни брани".
Тони, Арангеловски (1998), "Технологија на бетонот со високо-квалитетни својства".
Винко, Јованчов (1997), "Влијание на психофизичките фактори врз димензионирањето и обликувањето на елементите на трасата".
Славче, Величков (1997), "Просторни хидролошки моделирања".
Теве, Димитриевски (1996), "Конструктивни бетони од лесен агрегат".
Јасминка, Тасева (1996), "Статичка и динамичка анализа на насипни брани при нелинеарен однос помеѓу напрегањата и деформациите".
Снежана, Минова (1995), "Прилог кон дефинирањето на дуктилноста на армирано бетонските пресеци".
Валентина, Жилеска (1995), "Оптимализација на рокот на градба на насипни брани".
Илиос, Вилос (1994), "Моделирање и анализа на гумата и гумоликите материјали со методот на конечни елементи".
Горан, Марковски (1994), "Современ пристап за определување на влијанијата на долготрајните дејства врз однесувањето на армирано бетонските елементи".
Мери, Цветковска (1993), "Примена на методот на конечни елементи за определување на температурнараспределба во конструкции и анализа на состојба на напрегања и деформации".
Стефан, Хаџиевски (1993), "Комплексна анализа на армирано бетонски мостовски столбови од влијание на реални земјотреси".
Мирко, Савески (1993), "Истражувања на нестационирани струења во нехомогени порозни средини".
Петко, Пеливаноски (1993), "Континуална симулација на работата на водоводни системи".
Иванчо, Ќаевски (1993), "Анализа и симулирање на хидролошки процеси со примена на стохастички модели".
Нури, Абдулахи (1992), "Примена на безгредни безкапителни меѓукатни конструкции кај објектите од високоградбата".
Сретко, Цветковски (1992), "Проучување на хидродинамичките појави при оптекување на тела со променилива форма".
Елена, Думова (1992), "Експертен систем за процена на штети од земјотрес на објектите од неармирана зидарија".
Димитар, Манчевски (1992), "Нелинеарна анализа на однесувањето на армирано-бетонски столбови со прстенест попречен пресек".
Катерина, Доневска (1991), "Хидролошки појави со мала веројатност".
Петар, Цветановски (1991), "Отпорност на челичните конструкции на пожари и високи температури".
Љупчо, Петковски (1991), "Оптимизација на водостопански системи со методот на динамичко програмирање".
Мирсад, Тариќ (1990), "Дискретен модел за еластична анализа на челични носач".
Марјан, Иванов (1990), "Можности за примена на лесни бетони изработени со агрегат од природно печена глина".
 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 Следна > Крај >>
Резултати 26 - 50 од 78
Download bibtex string for all 78 results
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија