Пребарување

Анкета

Reference Details
Поповска, Светланка (2007), "Влијателни фактори врз времето на патување и врз потрошувачката на енергија во железничкиот транспорт поврзани со трасата и карактеристиките на возењето".
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија